Aguisín 1: Straitéis Tithíochta Fhine Gall

Dúntadate_range19 Fea, 2016, 10:00am - 29 Aib, 2016, 5:30pm
I gcás neamhréitigh ar bith, beidh tosaíocht ag an mBéarla ar an nGaeilge.

 Taispeáin leagan PDF

 

Réamhrá

Faoi Alt 94 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, (mar a leasaíodh), tá ceangal ar Chomhairle Contae Fhine Gall straitéis tithíochta a ullmhú le haghaidh na tréimhse 2017-2023. D'fhonn a chinntiú go gcoinneofar an straitéis tithíochta cothrom le dáta, caithfidh údaráis pleanála é a athbhreithniú agus a leasú más gá, taobh istigh de dhá bhliain tar éis dó a bheith ullmhaithe. Ba chóir an straitéis seo a athbhreithniú chomh maith i gcás go bhfuil athrú ar riachtanais tithíochta nó sa mhargadh tithíochta a d'fhéadfadh tionchar ollmhór a imirt ar an straitéis atá ann cheana. Seo a leanas príomhchuspóirí na straitéise:

 • Cinntiú go ndéanann Comhairle Contae Fhine Gall cur ar fáil d'fhorbairt tithíochta imleoire le freastal ar a hoibleagáidí mar atá leagtha amach sna Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí
 • An riachtanas reatha agus dóchúil tithíochta amach anseo i gceantar an Phlean Forbartha a aithint
 • Cinntiú go gcuirfear tailte imleora criosaithe ar fáil le freastal ar riachtanais na gcatagóirí éagsúla teaghlaigh

Tá athruithe móra tarlaithe ó 2008, go háirithe i ngeilleagar na hÉireann, rudaí a chuaigh i bhfeidhm ar an tionscal foirgníochta agus an margadh maoine, agus tá athruithe móra déanta ar Bheartas Tithíochta an Rialtais agus do na pleananna le haghaidh soláthar tithíochta amach anseo dá bharr.

Tá na hathruithe seo léirithe;

 • Ráiteas Beartas Tithíochta a bhí eisithe ag an Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil in 2013.
 • Thosaigh an Ghníomhaireacht Tithíochta próiseas comhairliúcháin chun athbhreithniú a dhéanamh ar Chuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (mar a leasaíodh), rud a críochnaíodh in Iúil 2015.
 • An tAcht um Athnuachan Uirbeach agus Tithíocht, 2015.

Reachtaíocht

Tugann Cuid V den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, (mar a leasaíodh), rud ar a dtabharfar 'an tAcht' ina dhiaidh seo, tugann sé ar na hÚdaráis Pleanála go léir Straitéisí Tithíochta a ullmhú agus iad a chuimsiú ina bpleananna Forbartha. Tugann Alt 10(1A) den Acht ar lucht ceaptha Pleananna Forbartha Príomhstraitéis a chur san áireamh a léiríonn go bhfuil an Plean i gcomhréir leis an bPlean Náisiúnta Spásúil agus na Treoirlínte Pleanálaí Réigiúnaí. Caithfidh na hÚdaráis Pleanála a léiriú go bhfuil an Straitéis Tithíochta i gcomhréir leis na réamh-mheastacháin daonra atá sa Phríomhstraitéis agus sna Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí.

Caithfidh anaílis a bheith déanta sa Straitéis Tithíochta ar an éileamh agus an soláthar maidir leis na hearnálacha éagsúla den mhargadh tithíochta, riachtanais amach anseo a thuar agus straitéisí a mholadh chun an t-éileamh agus an soláthar a chothromú ar bhealach inbhuanaithe.

I gcomhréir leis an Acht, tá riachtanas tithíochta sóisialta 10% ag baint le ceadanna pleanála do thithíocht ar thalamh ar bith atá criosaithe le haghaidh úsáid chónaitheach amháin, nó le haghaidh meascán úsáidí cónaitheacha agus eile, ach amháin i gcásanna sonraithe ina bhféadfadh sciar méadaithe a bheith inghlactha.

Sonraíonn an tAcht go háirithe go ndéanfaidh an Straitéis Tithíochta na nithe seo a leanas:

 • Cinntiú go bhfuil tailte imleora criosaithe agus seirbhísithe ar fáil chun críocha cónaitheacha in áiteanna oiriúnacha le freastal ar riachtanais na Straitéise Tithíochta agus ar an éileamh ar thithíocht faoi láthair agus amach anseo, tithíocht shóisialta agus inacmhainne san áireamh (Gabhann an Phríomhstraitéis in ionad an riachtanais seo).
 • Cinntiú go bhfuil tithíocht ar fáil do dhaoine ag leibhéil éagsúla ioncaim agus dáileadh na tithíochta seo a chinneadh.
 • Cinntiú go bhforbrófar meascán cineálacha agus méideanna tithe le freastal go réasúnta ar riachtanais na gcatagóirí éagsúla teaghlaigh, lena n-áirítear riachtanais speisialta seanóirí agus daoine faoi mhíchumas.
 • Cur i gcoinne deighilt tithíochta gan ghá i measc daoine ó chúlraí éagsúla sóisialta.

 

Acht (Forálacha Ilghnéitheacha) Tithíochta, 2009

Tá sé mar cheangal san Acht (Forálacha Ilghnéitheacha) Tithíochta, 2009, gur gá Pleananna Seirbhísí Tithíochta a ullmhú agus tá forálacha ann ar mheasúnú riachtanais tithíochta sóisialta. Déanann sé athmheas chomh maith ar chumhachtaí bainistíochta agus rialúcháin an Údaráis Tithíochta agus tugann sé isteach straitéisí iompraíochta frithshóisialta. Tá sé mar bheartas ag Comhairle Contae Fhine Gall méadú a dhéanamh ar stoc na tithíochta sóisialta le freastal ar riachtanais fhadtéarmacha tithíochta na dteaghlach sin atá ar liosta tithíochta an údaráis áitiúil.

An tAcht um Athnuachan Uirbeach agus Tithíocht, 2015

Tugadh an tAcht um Athnuachan Uirbeach agus Tithíocht, 2015, isteach in Iúil 2015 agus tá sé mar chuspóir aige díriú ar cheisteanna a bhaineann leis an soláthar tithíochta agus méadú ar ghníomhaíocht san earnáil tógála tithe a éascú. Tacaíonn an tAcht le cur i gcrích straitéis an Rialtais chomh maith, mar atá,  'Foirgníocht 2020 – Straitéis le haghaidh Earnáil Athnuaite Foirgníochta agus Straitéis Tithíochta Sóisialta 2020. Chomh maith leis sin, tá sé mar aidhm ag leasuithe ar leith a bhaineann le hoibriú Chuid V:

 • Méadú a dhéanamh ar inmharthanacht eacnamaíoch forbairtí
 • Uasmhéadú a dhéanamh ar an deis atá ann aonaid tithíochta sóisialta a chur ar fáil
 • Díriú ar laigí gnéithe den reachtaíocht atá ann faoi láthair a aithníodh i roinnt breithiúnais chúirte
 • Prionsabal forbairtí comhtháite tionóntachtaí measctha a chur i bhfeidhm

I gcomhréir leis an Acht, beidh riachtanas tithíochta sóisialta 10% ag baint le ceadanna pleanála do thithíocht ar thalamh ar bith atá criosaithe le haghaidh úsáid chónaitheach amháin, nó le haghaidh meascán úsáidí cónaitheacha agus eile, ach amháin i gcásanna sonraithe ina bhféadfadh sciar méadaithe a bheith inghlactha.

Roghanna soláthair Chuid V (Tar éis Act 2015)

 • is é an rogha réamhshocraithe atá ann i láthair na huaire ná aistriú úinéireachta tailte, faoi réir iarratais ar chead pleanála chuig údarás áitiúil chun tithíocht shóisialta a chur ar fáil. Caithfidh an rogha talún a bheith inghlactha ag an údarás áitiúil
 • aistriú úinéireachta aonaid chríochnaithe tithíochta sóisialta ar an talamh chuig an údarás áitiúil, nó daoine ainmnithe, faoi réir cead pleanála
 • aistriú úinéireachta aonaid chríochnaithe tithíochta sóisialta ar thalamh eile chuig an údarás áitiúil, nó daoine ainmnithe, gan a bheith faoi réir cead pleanála. Níl dualgas ar an bhforbróir a thuilleadh aonaid tithíochta a thógáil ar thalamh eile chun a (h)oibleagáidí faoi Chuid V a chomhlíonadh. D'fhéadfadh stoc tithe oiriúnacha a bheith ag an bhforbróir, nó is féidir leis/léi aonaid tithíochta a fháil go héasca chuige sin. Ligeann sé seo d'aonaid tithíochta sóisialta a bheith curtha ar fáil ar bhealach níos tráthúla in áit eile i gcás nach bhfreastalaíonn an fhorbairt atá faoi réir an cheada pleanála ar na riachtanais tithíochta sóisialta nó tionachtaí measctha an údaráis áitiúil:
 • is féidir le forbróirí oibleagáid Chuid V a chomhlíonadh anois trí léasú fadtéarmach maoine: agus
 • tá comhcheangal roghanna Chuid V thuas ceadaithe chomh maith.

Baineadh roghanna Chuid V faoi Acht 2015:

 • tá an rogha úinéireacht a aistriú chuig údarás áitiúil, nó daoine ainmnithe, ar láithreáin ar thalamh atá seirbhísithe go hiomlán nó go páirteach, faoi réir an iarratais ar chead pleanála, tá sí imithe anois:
 • an rogha úinéireacht talún a aistriú chuig an údarás áitiúil taobh istigh dá limistéar feidhme: seachas an talamh atá faoi réir an iarratais ar chead pleanála, tá sí imithe anois:
 • tá an rogha úinéireacht a aistriú chuig údarás áitiúil, nó daoine ainmnithe, ar láithreáin ar thalamh atá seirbhísithe go hiomlán nó go páirteach, seachas an talamh faoi réir an iarratais ar chead pleanála, tá sí imithe anois: agus
 • tá an rogha a bhí ann íocaíocht airgid thirim a dhéanamh in ionad tithíochta sóisialta imithe anois.

Beartas Náisiúnta agus Réigiúnach

Rinne an Rialtas cur síos ar a ngealltanas a chinntiú go mbeidh an soláthar tithíochta inbhuanaithe agus ar ardchaighdeán ina ndoiciméad treorach ‘Delivering Homes, Sustaining Communities (2007), ‘Quality Housing for Sustainable Communities’ (2007).

Déantar cur síos i straitéis na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil darb ainm ‘An Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas’ (2011) ar straitéis an Rialtais le freastal ar riachtanais tithíochta daoine faoi mhíchumas thar an tréimhse 2011 go 2016. Tacaíonn Ráiteas Beartas Tithíochta an Rialtais, rud a foilsíodh in 2011 chomh maith, tacaíonn sé agus cuireann sé tuilleadh leis an ‘Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas’ mar chuid de chreat tionscnamh chun freastal ar riachtanais tithíochta na dteaghlach leochaileach agus faoi mhíbhuntáiste. Déanann sé cur síos ar fhís don earnáil tithíochta in Éirinn amach anseo ‘agus é bunaithe ar rogha, cothroime agus cothromas ar fud tionachtaí agus ar sholáthar torthaí ardchaighdeáin ar na hacmhainní atá infheistithe’. Deirtear sa Ráiteas Beartas Tithíochta go bhfuil an Rialtas ag cur deireadh le gach clár tithíochta inacmhainne atá ann faoi láthair le freastal ar dhálaí inacmhainneachta mar atá siad faoi láthair.

Luann Plean Náisiúnta Forfheidhmithe Straitéis an RCPRÁ maidir le hEaspa Dídine (2008) go gcuirfear an Straitéis i gcrích go príomha trí phróiseas an Phlean Gníomhaíochta Áitiúil in Aghaidh Easpa Dídine a ullmhaíodh faoi Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009.

Straitéis Náisiúnta Spásúil (SNS)

Déanann an Straitéis Náisiúnta Spásúil 2002 – 2022 cur síos ar thiomantas an Rialtais do chur i bhfeidhm creata fadtéarmacha pleanála, agus an taithí ó 2002 á cur san áireamh, in éineacht leis na dúshláin nua chomhshaoil, bhuiséadacha agus eacnamaíocha. Tá béim leanúnach ar phátrúin forbartha uirbí agus tuaithe níos inbhuanaithe a spreagadh. Tá sé tugtha faoi deara gur luaigh an RCPRÁ go bhfuil athbhreithniú agus nuashonrú cuimsitheach á dhéanamh ar an SSN mar fhreagairt ar chás eacnamaíoch na tíre, rud atá tar éis athrú go mór.

Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí le haghaidh Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, 2010 – 2022

Tá sé mar aidhm ag na Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí (TPR) do Mhórcheantar Bhaile Átha Cliath (MBÁC) 2010 - 2022 fás amach anseo a dhíriú agus tionchar a imirt air i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath (MBÁC) idir mheántéarmach agus fhadtéarmach, agus an creat uile-ghabhálach straitéiseach pleanála atá leagtha amach sa SSN a chur i bhfeidhm.

Maidir le tithíocht faoin tuath, moltar gur gá do bheartais na n-údarás áitiúil ‘na cineálacha difriúla  éileamh ar thithíocht faoin tuath atá i gcomhthéacsanna éagsúla tuaithe a chur san áireamh agus iad a shainoiriúnú dá réir’.

Straitéis Tithíochta Sóisialta 2020

Foilsíodh an Straitéis Tithíochta Sóisialta ar 26Samhain 2014 agus tá sí bunaithe ar mhúnla trí Cholún a fhéachfaidh le cinntiú gur féidir le gach teaghlach tithíocht ar ardchaighdeán atá oiriúnach dá riachtanais agus atá ar phraghas inacmhainne i bpobal inbhuanaithe a bhaint amach. Seo a leanas an straitéis 3 Cholún:

 • Colún 1: Soláthar Tithíochta Sóisialta Nua a Chur ar Fáil
 • Colún 2: Tacaí Tithíochta a Chur ar Fáil tríd an Earnáil Phríobháideach ar Cíos
 • Colún 3: Athchóiriú a Chruthóidh Tacaí Tithíochta Sóisialta atá Níos Solúbtha agus Níos Sofhreagraí

Tá sé mar aidhm ag an straitéis;

 1. 35,000 aonad nua tithíochta sóisialta a chur ar fáil thar an tréimhse 2017-2023 le freastal ar na riachtanais bhreise soláthair tithíochta sóisialta.
 2. tacú le suas le 75,000 teaghlach trí earnáil fheabhsaithe phríobháideach ar cíos;
 3. athchóiriú a dhéanamh ar thacaí tithíochta sóisialta chun córas atá níos solúbtha agus níos sofhreagraí a chruthú. 

Tá sé i gceist ag an straitéis cur ar fáil a dhéanamh thar dhá Chéim;

 • Leagann Céim 1 amach sprioc 18,000 aonad breise tithíochta agus 32,000 aonad a bhainfidh leis an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)/Scéim Chóiríochta Cíosa (SCC) faoi dheireadh 2017.
 • Leagann Céim 2 amach sprioc 17,000 aonad breise tithíochta agus 43,000 aonad ÍCT/SCC faoi dheireadh 2020.

Impleachtaí do Phlean Forbartha Contae Fhine Gall

Déanann Alt 94 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, cur síos ar na critéir ar chóir don Údarás Pleanála aird a thabhairt orthu nuair a bheidh méid na tithíochta a bheidh de dhíth i limistéar an Phlean á mheas. Ar na critéir atá ann, tá praghsanna tithe, rátaí úis agus an gaol idir praghsanna tithe, rátaí úis agus ioncam.

Féachann an Straitéis seo le freastal ar na hoibleagáidí atá leagtha amach in Alt 94 agus i gcomhréir le roghanna leasaithe Chuid V, mar atá leagtha amach san Acht um Athnuachan Uirbeach agus Tithíocht, 2015, fad is a aithnítear agus go dtugtar aird an t-am go léir ar an gcás tithíochta atá ag athrú go mór go náisiúnta agus go háitiúil.

Úsáidfidh an Chomhairle réimse meicníochtaí le freastal ar riachtanais aitheanta comhairle i.e, clár tógála tithíochta sóisialta, éadáil, léasú, scéim Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta (ÍCT), Scéimeanna Cóiríochta Cíosa (SCC) agus úsáid an stoic thithíochta atá ann cheana

Anailís ar Éileamh agust Soláthar Tithíochta Sóisialta

Daonra

Is é Fine Gall an tríú contae riaracháin is mó in Éirinn. Tá beagnach 6% de dhaonra na tíre ina gcónaí sa Chontae anois. Ba é daonra Fhine Gall i nDaonáireamh 2011 ná 273,991 duine, agus is é seo 21.5% de dhaonra iomlán Bhaile Átha Cliath. Tá méadú leanúnach tagtha ar sciar Fhine Gall de dhaonra Bhaile Átha Cliath ó 1986, nuair a bhí 14% de ann, méid a d'fhás go 22% sa daonáireamh ba dhéanaí in 2011.

Daonra Fhine Gall, 2002-2011
 

2002

2006

2011

Méadú

Méadú %

Fine Gall

196,413

239,992

273,991

33,999

12.4%

Foinse: Daonáireamh an POS, 2011

Miondealú de réir teaghlaigh i bhFine Gall


Daonáireamh 2011

Teaghlaigh Phríobháideacha Fhine Gall

Daoine i dteaghlaigh phríobháideacha

Líon meánach na ndaoine in aghaidh an teaghlaigh

 

93,146

271,958

2.9

Foinse: Daonáireamh an POS, 2011

Thug Daonáireamh 2011 ráta fáis ard leanúnach i bhFine Gall le fios in ainneoin an chúlaithe eacnamaíoch agus laghdú ar thógáil tithíochta go háirithe. Tharla an fás seo go príomha mar gheall ar an ráta ard breithe agus an ráta báis réasúnta íseal sa chontae. Bhí tionchar ag imirce air seo chomh maith, cé gur dócha gur tharla cuid mhaith de seo idir 2006 agus 2008.

Seo a leanas an réamh-mheas fáis daonra a rinneadh sna Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí i gceantar Fhine Gall le haghaidh na tréimhse 2011-2022;

 


Fás Spriocdhírithe

2011

2016

2022

Fine Gall

273,991

287,547

309,285

Straitéis Lonnaíochta

Tá creat straitéis lonnaíochta Fhine Gall leagtha amach sna Treoirlínte Pleanála Réigiúnaí. Tá an straitéis bunaithe ar dhifreáil bailte sa Cheantar Cathrach den chontae agus iad siúd taobh istigh den Cheantar Cúltíre (agus na ceantair seo á sainiú go réigiúnach). Is é éirim na straitéise lonnaíochta ná comhdhlúthú a dhéanamh ar cheantair uirbeacha thart timpeall ar Thairseach Bhaile Átha Cliath agus infheistíocht sa bhonneagar, go háirithe iompar poiblí, a chomhtháthú le pleanáil úsáide talún.

Sa Cheantar Cathrach, táthar ag díriú ar Shord agus Baile Bhlainséir le haghaidh an fháis is mó ar an daonra, tithíocht, míondíol agus gníomhaíocht eacnamaíoch. Tá na bailte seo, áiteanna a gcuirtear síos orthu mar bhailte comhdhlúthaithe cathrach, tá siad beartaithe mar áiteanna láidre gníomhacha uirbeacha ina bhfuil naisc láidre iompair. Bhí daonra 42,738 duine i Sord in 2011 (Daoráireamh 2011, Bailte), méid arbh ionann é agus fás 13.5% ó 2006. Tá daonra thart ar 100,000 duine i mórcheantar Bhaile Bhlainséir i bhfianaise na dtoghcheantar bainteach. Tá Domhnach Bat ar imeall an Cheantair Chathrach, agus é aitheanta mar Bhaile Fáis Mheasartha Inbhuanaithe a bheidh mar ionad fás dúiche ina mbeidh naisc ardchaighdeáin agus dlús méadaithe ag nóid ar chonairí iompair phoiblí. Aithnítear go mbeidh ról láidir ag Domhnach Bat mar áit chomaitéireachta agus caithfidh na riachtanais fáis a bheith bainteach le hacmhainn na nasc iompair phoiblí agus acmhainn an bhonneagair shóisialta. Tá roinnt bailte eile sa Cheantar Cathrach amhail Port Mearnóg, Cill Fhionntain, Mullach Íde agus Baile Dúill. Aithnítear na bailte seo mar cheantair comhdhlúthaithe taobh istigh den Tairseach sa Phlean Forbartha atá i bhfeidhm faoi láthair. Tá an beartas le haghaidh na mbailte seo bunaithe go príomha ar chomhdhlúthú uirbeach agus an fás ag baint go príomha le dlús níos airde ar feadh conairí iompair phoiblí.

Suirbhé Comhairimh Tithe Chomhairle Contae Fhine Gall 2014

Rinneadh suirbhé comhairimh tithe in 2014 a léirigh go raibh 96,049 Aonad Cónaitheach Uirbeach agus 6,598 Aonad Cónaitheach Tuaithe ann

FCC Household Count 2014

Cóimheasa Aoise is Cleithiúnais 2011

 

0-14 bliana

N

15-64 bliana

N

os cionn 65 bliain

N

Cóimheas aoise óige

%

Cóimheas seanaoise

%

Cóimheas iomlán spleáchais

%

Cáthair Átha Cliath

80,029

381,093

66,490

21.0

17.4

38.4

Dún Laoghaire - Ráth an Dúin

37,535

138,854

29,872

27.0

21.5

48.5

Fine Gall

66,407

187,723

19,861

35.4

10.6

46.0

Baile Átha Cliath Theas

61,281

180,871

23,053

33.9

12.7

46.6

Foinse: An POS

Seo a leanas próifíl aoise cheantar Fhine Gall i gcomparáid le meán an Stáit;

Foinse: Coiste Fhine Gall um Fhorbairt Pobail Áitiúil: Próifíl Dhéimeagrafach agus Shocheacnamaíoch: Bonnlíne Staidrimh

Tá sé tábhachtach go mbeidh tithíocht nua ar bith ag freastal ar riachtanais an daonra go léir agus go bhfuil rogha imleor cineálacha/méideanna tí agus tionachtaí tithíochta ar fáil. Tá tugtha le fios i staidéar a bhí déanta le déanaí ag an nGníomhaireacht Tithíochta go mbeidh 57% de na teaghlaigh go léir i Réigiún Bhaile Átha Cliath do theaghlaigh duine nó beirte, agus go mbeidh 18% de na teaghlaigh nua do theaghlaigh triúir. Is dóchúil go mbeidh comhréir mhór den 18% i bhFine Gall, ach ba chóir go mbeadh rogha ag daoine bogadh go saor sa cheantar ina bhfuil cónaí orthu de réir mar a athraíonn a riachtanais agus a ndálaí.

Tionacht Tithíochta
Tionacht Tithíochta

An % i bhFine Gall

Úinéir ina c(h)ónaí ann gan iasacht ná morgáiste

23

Úinéir ina c(h)ónaí ann trí iasacht nó morgáiste

47

Ar cíos ó thiarna talún príobháideach

22

Ar Cíos ó Údarás Áitiúil

5

Ar Cíos ó Chomhlacht Deonach

0.8

Duine ina c(h)ónaí ann saor ó chíos

0.8

Níl sonraí luaite

1

Foinse: Daonáireamh 2011

Measúnú Tithíochta Chontae Fhine Gall – 2017-2023

Tá meastachán an tsoláthair riachtanaigh réamh-mheasta tithíochta sóisialta do Chontae Fhine Gall le haghaidh 2017 go 2023 bunaithe ar chur i bhfeidhm na modheolaíochta agus é forbartha ag samhail na Roinne Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil atá bunaithe ar chur i bhfeidhm “Part V of the Planning and Development Act, 2000, Housing Supply: A Model Housing Strategy and Step-by-Step Guide” (Nollaig, 2000).

Leagann an méid seo a leanas amach na príomhchéimeanna atá i gceist le forbairt agus cur i bhfeidhm na samhla seo agus na táblaí gaolmhara ríofa, cinnidh agus achoimre aschuir.

Príomhbhoinn Tuisceana a Úsáideadh;

Torthúlacht

 

Tá dhá bhonn tuisceana Ráta Iomlán Torthúlachta (TFR) curtha chun cinn ag an POS sna réamh-mheastacháin réigiúnacha:

F1: Fanfaidh an TFR ag leibhéal  2010, is é sin, 2.1, ar feadh shaolré na réamh-mheastachán (an POS, 2016 - 2031).

 

F2: Laghdóidh an TFR óna leibhéal in 2010, is é sin,  2.1 go 1.8, faoi 2026 agus go bhfanfaidh sé go seasmhach ina dhiaidh sin.

 

Tá Contae Fhine Gall os cionn TFR 2.1 (TFR 2.16 in 2011) i láthair na huaire. Mar sin, cinneadh na cásanna a ghiniúint i gcomhréir le bonn tuisceana torthúlachta F1, ós rud é nach dóchúil go laghdóidh TFR Fhine Gall go 1.8 sa tréimhse. Mar sin, cuireadh laghdú de réir a chéile in aghaidh na bliana ar aghaidh go dtí 2025 i bhfeidhm.

Básmhaireacht

 

Glacadh leis na boinn tuisceana náisiúnta bhásmhaireachta le haghaidh gach aon cheann de na cásanna réamh-mheasta. Faoi na boinn tuisceana seo, cuireadh an ráta measta feabhsaithe maidir le gach gnéas ag gach aois san áireamh sa phróiseas samhaltaithe. Coinníodh táblaí céimnithe rátaí básmhaireachta agus marthanais a bhaineann go sonrach le haois tar éis 2031 mar fhigiúr seasmhach do gach bliain ina dhiaidh sin sa tréimhse.

An ráta laghdaithe básmhaireachta i measc na mbuachaillí/na bhfear: 3.5% in aghaidh na bliana ó leibhéil ráta laghdaithe básmhaireachta i measc na gcailíní/na mban ó 2010: 2.5% in aghaidh na bliana ó leibhéil 2010. Chomh seasmhach leis an dul chun cinn in ionchas saoil ag am breithe ó:

Buachaillí/Fir: 78.3 bliain in 2011 go 83.0 bliain faoi 2031

Cailíní/Mná: 82.9 bliain in 2011 go 86.6 bliain faoi 2031

Imirce

Léiríonn na pátrúin fhoilsithe imirce idir-réigiúnacha a bhí foilsithe ag an POS faoin tréimhse 1996 go 2011 cás cobhsaí i dtéarmaí oiread na gluaiseachta idir réigiúin, agus Réigiún Bhaile Átha Cliath agus an Oirthir Láir ag léiriú glanimirce isteach agus na réigiúin eile ag léiriú glanimirce amach.

Is é an tuairim choitianta (i measc ghrúpa saineolaithe an POS) ná gur dócha go mbeidh Baile Átha Cliath agus an tOirthear Láir ag leanúint dá bhfás sa mheántéarma agus san fhadtéarma. Tá sé seo mar bhonn le húsáid a bhaint as bonn tuisceana imirce M2. Ach tá boinn tuisceana bhreise idir-réigiúnacha ar fáil a fhágfaidh go leathnófar M2 ina scaipeadh Ard, Meánach agus Íseal; darb ainm ‘Mionathraithe’, ‘Traidisiúnta’ agus ‘Le Déanaí’ faoi seach. Cuimhneamh:

 • Is éard atá i gceist le ‘Mionathraithe’ ná pátrún gluaiseachtaí méadaithe isteach i mBaile Átha Cliath, agus laghdú ag teacht ar dhaonra na réigiún eile go léir seachas an tOirthear Láir dá bharr.
 • Is éard atá i gceist le ‘Traidisiúnta’ ná freaschur céimnitheach go pátrún cobhsaí sruthanna idir-réigiúnacha 1996 faoi 2021 agus coinnítear seasmhach é ina dhiaidh sin.
 • Is éard atá i gceist le ‘Le Déanaí’ ná pátrún sruthanna idir-réigiúnacha a tugadh faoi deara sa bhliain go hAibreán 2011 agus é curtha i bhfeidhm go dtí 2031.

Cé go bhfuil líon níos mó de ghlanimirce isteach i bhFine Gall sa bhonn tuisceana idir-réigiúnach Le Déanaí i gcomparáid leis an mbonn tuisceana Traidisiúnta, nuair a thógtar é i gcomhréir leis na leibhéil nádúrtha fáis, gabhann an bonn tuisceana Traidisiúnta in ionad an bhoinn tuisceana Le Déanaí, mar sin, tá an ceann Traidisiúnta mar bhonn leis an gcás [Meánach].

Céim 1 – Réamh-Mheastacháin Bhliantúla Daonra a Chinneadh – Contae Fhine Gall –2017-2023

Modh Cinnidh – daonra bliantúil a chinneadh i bhfianaise chás Traidisiúnta réamh-mheastachán daonra M2F1. Léiríonn cás Traidisiúnta seo M2F1 réamh-mheastachán fáis “meánach” don chontae i bhfianaise na nithe seo a leanas:

 

 • Fás measartha nádúrtha le himirce chobhsaí agus gnáthbhásmhaireacht – M2.
 • Laghdú ar an ráta iomlán torthúlachta go 2.1 faoi 2026 agus é seasmhach ina dhiaidh sin – F1.
 • Is éard atá i gceist le ‘Traidisiúnta’ ná freaschur céimnithe go pátrún cobhsaí sruthanna idir-réigiúnacha 1996 faoi 2021 agus coinnítear seasmhach é ina dhiaidh sin.

Príomhionchuir Eolais – ionchur sonraí ón bPríomh-Oifig Staidrimh (POS), Comhairle Contae Fhine Gall.

 

Tábla 1: Réamh-Mheastacháin Bhliantúla Daonra
Bliain

Daonra Chontae Fhine Gall - Iomlán

Méadú Céatadáin

Méadú Bliantúil Daonra i rith na Bliana

Méadú Iomlán Daonra ó 2017-2023

Méadú Iomlán Daonra ó 2011-2023

2017

290,462

1.31%

4,121

 

 

2018

294,582

1.42%

4,178

 

 

2019

298,761

1.42%

4,257

 

 

2020

303,018

1.42%

4,377

 

 

2021

307,395

1.44%

4,272

 

 

2022

311,667

1.39%

4,197

 

 

2023

315,864

1.35%

4,152

25,403

41,873

Céim 2 - Méid Meánach Teaghlaigh agus Teaghlaigh Bhreise atá de Dhíth a Chinneadh - Contae Fhine Gall - 2017-2023

Modh Cinnidh – cinneadh an mhéadaithe bhliantúil ar líon na dteaghlach i bhfianaise chur i feidhm méid meánach teaghlaigh don daonra réamh-mheasta.

 

Príomhionchuir Eolais – ionchur sonraí ó Chomhairle Contae Fhine Gall.

 

Tábla 2:  Méid Meánach Teaghlaigh agus Teaghlaigh Bhreise atá de Dhíth - Contae Fhine Gall - 2017-2023
Bliain

Iomlán Dhaonra Chontae Fhine Gall

Líon na dTeaghlach (Príobháideach)

Méid Meánach na dTeaghlach

Tithe Breise de Dhíth in Aghaidh na Bliana

Iomlán na dTithe Breise a bheidh de Dhíth ó 2017-2023

2017

290,462

99,455

2.92

1,404

-

2018

294,582

100,987

2.92

1,532

-

2019

298,761

102,543

2.91

1,555

-

2020

303,018

104,129

2.91

1,586

-

2021

307,395

105,760

2.91

1,631

-

2022

311,667

107,359

2.90

1,599

-

2023

315,864

108,919

2.90

1,559

10,866

Céim 3 – Dáileadh Measta Ioncam Indiúscartha Teaghlaigh a Ríomh

Modh Cinnidh – ríomh dáileadh measta ioncam indiúscartha teaghlaigh le haghaidh 2011 le haghaidh na 10 ndeicíl teaghlaigh i bhfianaise ioncaim sheachtainiúil agus bliantúlaithe indiúscartha go náisiúnta agus é coigeartaithe go leibhéal an chontae trí chur i bhfeidhm an ráta “boilsceora”.

 

Príomh-Ionchuir Eolais – ionchuir eolais/sonraí ón Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil “Part V of the Planning and Development Act, 2000, Housing Supply: A Model Housing Strategy and Step-by- Step Guide” (Nollaig, 2000), “Household Budget Survey 2009-2010” an POS (Iúil 2012), “County Incomes and Regional GDP 2011” an POS (Aibreán, 2014).

 

Tábla 3: Dáileadh Measta Ioncam Indiúscartha Teaghlaigh a Ríomh

 

Méadú Céatadáin Sílte Ioncaim Bliantúil ó> 2005 go 2010

Ioncam Coigeartaithe Meánach Seachtainiúil Indiúscartha (sa Stát) (€) (2011)

Céatadán na dTeaghlach i nGach Aon Chatagóir (sa Stát)

Ioncam Meánach Bliantúil Indiúscartha (sa Stát) (€) (2011)

 

Boilsceoir Chontae Fhine Gall

 

Ioncam Meánach Bliantúil Indiúscartha (Contae Fhine Gall) (€) (2011)

 

Líon na dTeaghlach i gContae Fhine Gall (2011)

 

3.76%

196.02

11.57%

10,193.05

1.119

11,409.47

10,777

4.60%

314.84

10.54%

16,371.68

1.119

18,325.45

9,818

4.02%

448.61

9.48%

23,327.82

1.119

26,111.73

8,830

2.49%

562.90

9.60%

29,270.75

1.119

32,763.89

8,942

1.31%

678.23

9.74%

35,267.91

1.119

39,476.74

9,072

0.59%

807.30

9.56%

41,979.71

1.119

46,989.51

8,905

0.45%

976.36

9.81%

50,770.85

1.119

56,829.78

9,138

0.28%

1,187.12

9.58%

61,730.31

1.119

69,097.13

8,923

0.73%

1,483.42

9.78%

77,137.80

1.119

86,343.33

9,110

0.51%

2,301.15

10.34%

119,659.74

1.119

133,939.79

9,631

 

 

100.00%

 

 

 

93,146

 

 

Ioncam Indiúscartha de réir an Duine sa Stát (2011)

 

Ioncam Indiúscartha in aghaidh an Duine - Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath (2011)

 

Boilsceoir Contae Fhine Gall

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,055

21,329

1.119

Céim 4 – Dáileadh Ioncam Meánach Bliantúil Indiúscartha Teaghlaigh a Ríomh – Contae Fhine Gall – 2017-2023

Modh Ríofa – dáileadh measta ioncam indiúscartha teaghlaigh a ríomh le haghaidh 2017-2023 maidir leis na deich ndeichíl teaghlaigh agus é bunaithe ar dháileadh measta ioncam indiúscartha teaghlaigh le haghaidh 2011 agus ráta fás Olltáirgeachta Náisiúnta tuartha.

 

Príomh-Ionchuir Eolais – ionchuir eolais/sonraí ón Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil “Part V of the Planning and Development Act, 2000, Housing Supply: A Model Housing Strategy and Step-by-Step Guide” (Nollaig, 2000), An ITES  “Medium-Term Review - 2013-2020” (Iúil 2013).

 

Tábla 4: Dáileadh Ioncam Meánach Bliantúil Indiúscartha Teaghlaigh a Ríomh


Bliain

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

% Fáis

 

4.0%

 

3.4%

 

3.2%

 

3.6%

 

2.2%

 

2.2%

 

2.2%

 

An 1ú Deicíl

 

13,471

13,929

14,374

14,892

15,220

15,554

15,897

An 2ú Deicíl

 

21,636

22,372

23,088

23,919

24,445

24,983

25,532

An 3ú Deicíl

 

30,829

31,877

32,897

34,082

34,831

35,598

36,381

An 4ú Deicíl

 

38,683

39,998

41,278

42,764

43,705

44,666

45,649

An 5ú Deicíl

 

46,609

48,193

49,735

51,526

52,659

53,818

55,002

An 6ú Deicíl

 

55,479

57,365

59,201

61,332

62,681

64,060

65,469

An 7ú Deicíl

 

67,097

69,378

71,598

74,175

75,807

77,475

79,180

An 8ú Deicíl

 

81,580

84,354

87,053

90,187

92,171

94,199

96,271

An 9ú Deicíl

 

101,942

105,408

108,781

112,697

115,177

117,710

120,300

An 10ú Deicíl

 

158,137

163,514

168,746

174,821

178,667

182,598

186,615

Céim 5 – Dáileadh Ioncam Meánach Míosúil Indiúscartha Teaghlaigh a Ríomh – Contae Fhine Gall – 2017-2023

Modh Ríofa– dáileadh measta ioncam indiúscartha teaghlach a ríomh le haghaidh 2017-2023 i gcás na 10 ndeicíl teaghlaigh i bhfianaise ríomh an ioncaim mheánaigh bhliantúil indiúscartha teaghlaigh le haghaidh 2017-2023.

Príomh-Ionchuir Eolais– ionchuir eolais/sonraí ón Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil “Part V of the Planning and Development Act, 2000, Housing Supply: A Model Housing Strategy and Step-by-Step Guide” (Nollaig, 2000)

Tábla 5: Dáileadh Ioncam Meánach Míosúil Indiúscartha Teaghlaigh a Ríomh  Bliain

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Réimse

 

Céatadán na dTeaghlach i nGach Aon Chatagóir (Contae Fhine Gall)

 

             
An 1ú Deicíl

 

11.57%

1,123

1,161

1,198

1,241

1,268

1296

1,325

An 2ú Deicíl

 

10.54%

1,803

1,864

1,924

1,993

2,037

2082

2,128

An 3ú Deicíl

 

9.48%

2,569

2,656

2,741

2,840

2,903

2966

3,032

An 4ú Deicíl

 

9.60%

3,224

3,333

3,440

3,564

3,642

3772

3,804

An 5ú Deicíl

 

9.74%

3,884

4,016

4,145

4,294

4,388

4485

4,583

An 6ú Deicíl

 

9.56%

4,623

4,780

4,933

5,111

5,223

5338

5,456

An 7ú Deicíl

 

9.81%

5,591

5,781

5,966

6,181

6,317

6456

6,598

An 8ú Deicíl

 

9.58%

6,798

7,029

7,254

7,516

7,681

7850

8,023

An 9ú Deicíl

 

9.78%

8,495

8,784

9,065

9,391

9,598

9809

10,025

An 10ú Deicíl

 

10.34%

13,178

13,626

14,062

14,568

14,889

15216

15,551

Céim 6 – Dáileadh Bliantúil Ioncaim Iomlán na dTeaghlach a Chinneadh – Contae Fhine Gall – 2017-2023

Modh Cinnidh – cinneadh dáileadh ioncaim bhliantúil ioncam diúscartha iomlán na dteaghlach idir na 10 ndeicíl teaghlaigh le haghaidh 2012-2025.

 

Príomh-Ionchuir Eolais – ionchuir eolais/sonraí ón Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil “Part V of the Planning and Development Act, 2000, Housing Supply: A Model Housing Strategy and Step-by-Step Guide” (Nollaig, 2000).

 

Tábla 6: Dáileadh Bliantúil Ioncaim Iomlán na dTeaghlach a Chinneadh  Bliain

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Réimse

 

Céatadán na dTeaghlach i nGach Aon Chatagóir (Contae Fhine Gall)

 

             
An 1ú Deicíl

 

11.57%

11,507

11,684

11,864

12,048

12,236

12421

12,602

An 2ú Deicíl

 

10.54%

10,483

10,644

10,808

10,975

11,147

11,316

11,480

An 3ú Deicíl

 

9.48%

9,428

9,574

9,721

9,871

10,026

10,178

10,325

An 4ú Deicíl

 

9.60%

9,548

9,695

9,844

9,996

10,153

10,307

10,456

An 5ú Deicíl

 

9.74%

9,687

9,836

9,988

10,142

10,301

10,457

10,609

An 6ú Deicíl

 

9.56%

9,508

9,654

9,803

9,955

10,111

10,264

10,413

An 7ú Deicíl

 

9.81%

9,757

9,907

10,059

10,215

10,375

10,532

10,685

An 8ú Deicíl

 

9.58%

9,528

9,675

9,824

9,976

10,132

10,285

10,434

An 9ú Deicíl

 

9.78%

9,727

9,877

10,029

10,184

10,343

10,500

10,652

An 10ú Deicíl

 

10.34%

10,284

10,442

10,603

10,767

10,936

11,101

11,262

 

100.00%

99,455

100,987

102,543

104,129

105,760

107,359

108,919

Céim 7 – Dáileadh Bliantúil Ioncaim Iomlán na dTeaghlach a ChinneadhContae Fhine Gall – 2017-2023

Modh Cinnidh – cinneadh dáileadh ioncaim bhliantúil ioncam diúscartha iomlán na dteaghlach breise nua idir na 10 ndeicíl teaghlaigh le haghaidh 2017-2023.

Príomh-Ionchuir Eolais – ionchuir eolais/sonraí ón Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil “Part V of the Planning and Development Act, 2000, Housing Supply: A Model Housing Strategy and Step-by-Step Guide” (Nollaig, 2000).

 

Tábla 7: Determination of Annual Income Distribution of Additional Households - Fingal County - 2017-2023  Bliain

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Réimse Ioncaim

 

Céatadán na dTeaghlach i nGach Aon Chatagóir (Contae Fhine Gall)

 

             
An 1ú Deicíl

 

11.57%

162

177

180

184

189

185

180

An 2ú Deicíl

 

10.54%

148

161

164

167

172

169

164

An 3ú Deicíl

 

9.48%

133

145

147

150

155

152

148

An 4ú Deicíl

 

9.60%

135

147

149

152

157

154

150

An 5ú Deicíl

 

9.74%

137

149

151

154

159

156

152

An 6ú Deicíl

 

9.56%

134

146

149

152

156

153

149

An 7ú Deicíl

 

9.81%

138

150

153

156

160

157

153

An 8ú Deicíl

 

9.58%

135

147

149

152

156

153

149

An 9ú Deicíl

 

9.78%

137

150

152

155

160

156

152

An 10ú Deicíl

 

10.34%

145

158

161

164

169

165

161

 

100.00%

1,404

1,532

1,555

1,586

1,631

1,599

1,559

Céim 8 – Bandaí Praghsanna Réamh-Mheasta Tithe a Ríomh -  Contae Fhine Gall - 2008-2025

Modh Ríofa – bandaí praghsanna réamh-mheasta tithe a ríomh i bhfianaise dheighilt chéatadáin na n-ocht mbanda praghais agus méadú/laghdú measta bliantúil ar phraghsanna le haghaidh 2008-2025.

Príomh-ionchuir Eolais – ionchuir eolais/shonraí ón RCPRÁ “Database Direct for Housing Statistics ('Dublin Area' "Ranges of house prices") (Deireadh Fómhair, 2015), an POS “House Price Index - 2008-2014” (2015), Davy “Property Price Outlook - 2015-2017” (Meán Fómhair, 2013), Goodbody Economic Research “Irish Housing Market - From the ground up” (Feabhra, 2015).

 

Tábla 8: Bandaí Praghsanna Réamh-Mheasta Tithe a Ríomh -  Contae Fhine Gall - 2008-2025
Bliain

 

Méadú/Laghdú Meánach Praghsanna

 

An Chéad Bhanda - nach sáraíonn X1

 

An Dara Banda - X1-X2

 

An Tríú Banda - X2-X3

 

An Ceathrú Banda - X3-X4

 

An Cúigiú Banda - X4-X5

 

An Séú Banda - X5-X6

 

An Seachtú Banda - X6-X7

 

An tOchtú Banda - a sháraíonn X7

 

2008

 

-

150,000

150,001

200,000

200,001

250,000

250,001

300,000

300,001

350,000

350,001

400,000

400,001

500,000

500,000

2009

 

-23.44%

114,840

114,841

153,120

153,121

191,400

191,401

229,680

229,681

267,960

267,961

306,240

306,241

382,800

382,800

2010

 

-15.58%

96,948

96,949

129,264

129,265

161,580

161,581

193,896

193,897

226,212

226,212

258,528

258,528

323,160

323,160

2011

 

-14.09%

83,288

83,289

111,051

111,051

138,813

138,814

166,576

166,576

194,339

194,339

222,101

222,102

277,627

277,627

2012

 

-13.68%

71,894

71,895

95,859

95,859

119,824

119,824

143,788

143,789

167,753

167,754

191,718

191,718

239,647

239,647

2013

 

7.38%

77,200

77,200

102,933

102,934

128,667

128,667

154,400

154,400

180,133

180,134

205,867

205,867

257,333

257,333

2014

 

20.45%

92,987

92,988

123,983

123,984

154,979

154,980

185,975

185,975

216,970

216,971

247,966

247,967

309,958

309,958

2015

 

9.00%

101,356

101,357

135,142

135,142

168,927

168,928

202,712

202,713

236,498

236,499

270,283

270,284

337,854

337,854

2016

 

5.00%

106,424

106,425

141,899

141,899

177,373

177,374

212,848

212,849

248,323

248,323

283,797

283,798

354,747

354,747

2017

 

4.00%

110,681

110,682

147,575

147,575

184,468

184,469

221,362

221,363

258,256

258,256

295,149

295,150

368,937

368,937

2018

 

4.00%

115,108

115,109

153,478

153,478

191,847

191,848

230,216

230,217

268,586

268,587

306,955

306,956

383,694

383,694

2019

 

4.00%

119,713

119,713

159,617

159,618

199,521

199,522

239,425

239,426

279,329

279,330

319,233

319,234

399,042

399,042

2020

 

4.00%

124,501

124,502

166,001

166,002

207,502

207,503

249,002

249,003

290,502

290,503

332,003

332,004

415,004

415,004

2021

 

4.00%

129,481

129,482

172,641

172,642

215,802

215,803

258,962

258,963

302,123

302,123

345,283

345,284

431,604

431,604

2022

 

4.00%

134,660

134,661

179,547

179,548

224,434

224,435

269,321

269,322

314,207

314,208

359,094

359,095

448,868

448,868

2023

 

4.00%

140,047

140,048

186,729

186,730

233,411

233,412

280,094

280,094

326,776

326,777

373,458

373,459

466,823

466,823

2024

 

4.00%

145,649

145,650

194,198

194,199

242,748

242,749

291,297

291,298

339,847

339,848

388,396

388,397

485,495

485,495

2025

 

4.00%

151,475

151,476

201,966

201,967

252,458

252,459

302,949

302,950

353,441

353,442

403,932

403,933

504,915

504,915

An % d'aonaid tithíochta Fhine Gall i ngach aon Bhanda (2008) - bunaithe ar "Cheantar Bhaile Átha Cliath"

1.00%

3.00%

7.00%

15.00%

17.00%

15.00%

17.00%

25.00%

Céim 9: Cur i bhFeidhm agus Athróga na Foirmle Blianachta

Modh Forfheidhmithe– cuir an “Fhoirmle Bhliantachta” i bhfeidhm bunaithe ar chinneadh “Tairseach Inacmhainneachta”“Cóimheas Iasachta le Luach”“Ráta Céatadánach Bliantúil (RCB) - Ráta Úis”“Ráta Céatadánach Míosúil (RCM) - Ráta Úis” a chinneadh agus cinneadh “Téarma Iasachta (Blianta/Míonna)”.

Príomh-Ionchuir Eolais– ionchuir eolais/sonraí ón Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil “Part V of the Planning and Development Act, 2000, Housing Supply: A Model Housing Strategy and Step-by-Step Guide” (Nollaig, 2000).

 

Tábla 9: Cur i bhFeidhm agus Athróga na Foirmle Blianachta
Tairseach Inacmhainneachta

 

Cóimheas Iasachta le Luach

 

Ráta  Céatadánach Bliantúil (RCB) - Ráta Úis

 

Mar sin Ráta Míosúil Céatadánach (RMC) - Ráta Úis

 

Téarma na hIasachta (Blianta)

 

Mar sin Iasacht Téarma (Míonna)

 

35.00%

0.80

0.0395

0.003292

25

300

Céim 10 – Inacmhainneacht Tithíochta a Ríomh -Contae Fhine Gall - 2012-2025

Calculation Method – based on the application of the “Annuity Formula” calculate the housing affordability for each of the 10 household deciles for 2012-2025.

 

Key Information Inputs – information/data inputs from DoE&LG “Part V of the Planning and Development Act, 2000, Housing Supply: A Model Housing Strategy and Step-by-Step Guide” (December, 2000).

 

Tábla 10: Inacmhainneacht Tithíochta a Ríomh -Contae Fhine Gall - 2012-2025


 

YEAR

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Range

Percentage of Households in Each Category (Fingal County)

Approximate Affordable House Price - Fingal County - 2012-2025 (€)

An 1ú Deicíl

 

11.57%

81,835

82,817

83,231

86,810

89,935

93,532

96,712

99,807

103,400

105,675

108,000

110,376

112,804

115,286

An 2ú Deicíl

 

10.54%

131,440

133,017

133,682

139,430

144,450

150,228

155,336

160,306

166,077

169,731

173,465

177,281

181,182

185,168

An 3ú Deicíl

 

9.48%

187,287

189,534

190,482

198,673

205,825

214,058

221,336

228,419

236,642

241,848

247,168

252,606

258,164

263,843

An 4ú Deicíl

 

9.60%

235,000

237,820

239,009

249,286

258,260

268,591

277,723

286,610

296,928

303,460

310,136

316,959

323,933

331,059

An 5ú Deicíl

 

9.74%

283,148

286,545

287,978

300,361

311,174

323,621

334,624

345,332

357,764

365,635

373,679

381,900

390,302

398,888

An 6ú Deicíl

 

9.56%

337,033

341,078

342,783

357,523

370,393

385,209

398,306

411,052

425,850

435,219

444,793

454,579

464,580

474,800

An 7ú Deicíl

 

9.81%

407,613

412,504

414,566

432,393

447,959

465,877

481,717

497,132

515,029

526,360

537,939

549,774

561,869

574,230

An 8ú Deicíl

 

9.58%

495,600

501,548

504,055

525,730

544,656

566,442

585,701

604,444

626,204

639,980

654,060

668,449

683,155

698,184

An 9ú Deicíl

 

9.78%

619,299

626,731

629,864

656,949

680,599

707,823

731,889

755,309

782,500

799,715

817,309

835,290

853,666

872,447

An 10ú Deicíl

 

10.34%

960,686

972,214

977,075

1,019,089

1,055,776

1,098,007

1,135,340

1,171,670

1,213,851

1,240,555

1,267,848

1,295,740

1,324,246

1,353,380

Céim 11 – An Riachtanas Réamh-Mheasta Tithíochta Sóisialta a Ríomh -  Contae Fhine Gall - 2012-2025

Modh Ríofa– i bhfianaise chinneadh na dteaghlach breise a bheidh de dhíth, na mbandaí praghsanna tithe réamh-mheasta agus inacmhainneacht tithíochta, ríomh líon na dteaghlach nach gcomhlíonann na “Critéir Inacmhainneachta” le haghaidh 2012-2025.

Príomh-Ionchuir Eolais – ionchuir eolais/sonraí ón Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil “Part V of the Planning and Development Act, 2000, Housing Supply: A Model Housing Strategy and Step-by-Step Guide” (Nollaig, 2000). “Database Direct for Housing Statistics ('Dublin Area' "Ranges of house prices") (Deireadh Fómhair, 2015).

 

Tábla 11: An Riachtanas Réamh-Mheasta Tithíochta Sóisialta a Ríomh - Contae Fhine Gall - 2012-2025
Bliain

 

Réimse

 

Líon na dTeaghlach de Dhíth

 

Iomlán Reatha

 

Inacmhainneacht in aghaidh na Deicíle

 

Suíomh 

Banda

 

 

Teaghlaigh

 

Bandaí Praghsanna Tithe - Luach Uachtarach

 

Líon na dTithe de Dhíth i ngach aon Bhanda

% na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

 

Líon na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

 

Easnamh Tithíochta - .i.

 

Líon na dTeaghlach a Chomhlíonann na Critéir Inacmhainneachta

 

An tEasnamh Tithíochta mar % d'Iomlán na dTeaghlach atá de Dhíth

 

2012

 

An 1ú Deicíl

80

80

81,835

An 1ú agus an 2ú Banda

95,859

112

4.00%

28

84

12.12%

An 2ú Deicíl

73

154

131,440

An 3ú agus an 4ú Banda

143,788

56

22.00%

153

-96

-

An 3ú Deicíl

66

219

187,287

An 5ú agus an 6ú Banda

191,718

65

32.00%

222

-157

-

An 4ú Deicíl

67

286

235,000

An 7ú Banda

239,647

66

17.00%

118

-52

-

An 5ú Deicíl

68

354

283,148

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

174

-

-

An 6ú Deicíl

66

420

337,033

An 7ú Deicíl

68

488

407,613

An 8ú Deicíl

67

555

495,600

An 9ú Deicíl

68

623

619,299

An 10ú Deicíl

72

695

960,686

 

695

         

100.00%

695

 

12.12%

2013

 

An 1ú Deicíl

91

91

82,817

An 1ú agus an 2ú Banda

102,933

134

4.00%

31

103

13.11%

An 2ú Deicíl

83

173

133,017

An 3ú agus an 4ú Banda

154,400

68

22.00%

172

-105

-

An 3ú Deicíl

74

247

189,534

An 5ú agus an 6ú Banda

205,867

78

32.00%

251

-173

-

An 4ú Deicíl

75

322

237,820

An 7ú Banda

257,333

79

17.00%

133

-54

-

An 5ú Deicíl

76

399

286,545

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

196

-

-

An 6ú Deicíl

75

474

341,078

An 7ú Deicíl

77

550

412,504

An 8ú Deicíl

75

625

501,548

An 9ú Deicíl

77

702

626,731

An 10ú Deicíl

81

783

972,214

 

783

         

100.00%

783

 

13.11%

Bliain

Réimse

Líon na dTeaghlach de Dhíth

Iomlán Reatha

Inacmhainneacht in aghaidh na Deicíle

Suíomh Banda Teaghlaigh

Bandaí Praghsanna Tithe - Luach Uachtarach

Líon na dTithe de Dhíth i ngach aon Bhanda

% na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Líon na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Easnamh Tithíochta - .i.

 

Líon na dTeaghlach a Chomhlíonann na Critéir Inacmhainneachta

An tEasnamh Tithíochta mar % d'Iomlán na dTeaghlach atá de Dhíth

2014

 

An 1ú Deicíl

113

113

83,231

An 1ú Banda

92,987

150

1.00%

10

140

14.38%

An 2ú Deicíl

103

215

133,682

An 2ú agus an 3ú Banda

154,979

100

10.00%

97

3

0.32%

An 3ú Deicíl

92

307

190,482

An 4ú agus an 5ú Banda

216,970

114

32.00%

311

-198

-

An 4ú Deicíl

93

401

239,009

6ú Banda

247,966

63

15.00%

146

-83

-

An 5ú Deicíl

95

495

287,978

7ú Banda

309,958

105

17.00%

165

-60

-

An 6ú Deicíl

93

588

342,783

8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

243

-

-

An 7ú Deicíl

95

684

414,566

An 8ú Deicíl

93

777

504,055

An 8ú Deicíl

95

872

629,864

An 10ú Deicíl

101

973

977,075

 

973

         

100.00%

973

 

14.70%

2015

 

An 1ú Deicíl

133

133

86,810

An 1ú Banda

101,356

184

1.00%

11

173

15.07%

An 2ú Deicíl

121

254

139,430

An 2ú agus an 3ú Banda

168,927

124

10.00%

115

9

0.79%

An 3ú Deicíl

109

362

198,673

An 4ú Banda

202,712

76

15.00%

172

-96

-

An 4ú Deicíl

110

472

249,286

An 5ú agus an 6ú Banda

270,283

141

32.00%

367

-225

-

An 5ú Deicíl

112

584

300,361

An 7ú Banda

337,854

130

17.00%

195

-65

-

An 6ú Deicíl

110

694

357,523

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

287

-

-

An 7ú Deicíl

112

806

432,393

An 8ú Deicíl

110

916

525,730

An 9ú Deicíl

112

1,028

656,949

An 10ú Deicíl

119

1,147

1,019,089

 

     
 

1,147

         

100.00%

1,147

 

15.86%

Bliain

Réimse

Líon na dTeaghlach de Dhíth

Iomlán Reatha

Inacmhainneacht in aghaidh na Deicíle

Suíomh Banda Teaghlaigh

Bandaí Praghsanna Tithe - Luach Uachtarach

Líon na dTithe de Dhíth i ngach aon Bhanda

% na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Líon na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Easnamh Tithíochta - .i.

 

Líon na dTeaghlach a Chomhlíonann na Critéir Inacmhainneachta

An tEasnamh Tithíochta mar % d'Iomlán na dTeaghlach atá de Dhíth

2016

 

An 1ú Deicíl

151

151

89,935

An 1ú Banda

106,424

213

1.00%

13

200

15.29%

An 2ú Deicíl

138

289

144,450

An 2ú agus an 3ú Banda

177,373

143

10.00%

131

12

0.93%

An 3ú Deicíl

124

413

205,825

An 4ú Banda

212,848

88

15.00%

196

-108

-

An 4ú Deicíl

126

539

258,260

An 5ú agus an 6ú Banda

283,797

164

32.00%

419

-255

-

An 5ú Deicíl

127

666

311,174

An 7ú Banda

354,747

150

17.00%

222

-72

-

An 6ú Deicíl

125

791

370,393

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

327

-

-

An 7ú Deicíl

128

920

447,959

An 8ú Deicíl

125

1,045

544,656

An 9ú Deicíl

128

1,173

680,599

An 10ú Deicíl

135

1,308

1,055,776

 

1,308

         

100.00%

1,308

 

16.22%

2017

 

An 1ú Deicíl

162

162

93,532

An 1ú Banda

110,681

229

1.00%

14

215

15.29%

An 2ú Deicíl

148

310

150,228

An 2ú agus an 3ú Banda

184,468

154

10.00%

140

13

0.93%

An 3ú Deicíl

133

444

214,058

An 4ú Banda

221,362

94

15.00%

211

-116

-

An 4ú Deicíl

135

578

268,591

An 5ú agus an 6ú Banda

295,149

176

32.00%

449

-274

-

An 5ú Deicíl

137

715

323,621

An 7ú Banda

368,937

161

17.00%

239

-77

-

An 6ú Deicíl

134

849

385,209

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

351

-

-

An 7ú Deicíl

138

987

465,877

An 8ú Deicíl

135

1,122

566,442

9th Decile

137

1,259

707,823

An 10ú Deicíl

145

1,404

1,098,007

 

1,404

         

100.00%

1,404

 

16.22%

Bliain

Réimse

Líon na dTeaghlach de Dhíth

Iomlán Reatha

Inacmhainneacht in aghaidh na Deicíle

Suíomh Banda Teaghlaigh

Bandaí Praghsanna Tithe - Luach Uachtarach

Líon na dTithe de Dhíth i ngach aon Bhanda

% na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Líon na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Easnamh Tithíochta - .i.

 

Líon na dTeaghlach a Chomhlíonann na Critéir Inacmhainneachta

An tEasnamh Tithíochta mar % d'Iomlán na dTeaghlach atá de Dhíth

2018

 

An 1ú Deicíl

177

177

96,712

An 1ú Banda

115,108

251

1.00%

15

236

15.38%

An 2ú Deicíl

161

339

155,336

An 2ú agus an 3ú Banda

191,847

168

10.00%

153

15

1.00%

An 3ú Deicíl

145

484

221,336

An 4ú Banda

230,216

104

15.00%

230

-126

-

An 4ú Deicíl

147

631

277,723

An 5ú agus an 6ú Banda

306,955

193

32.00%

490

-298

-

An 5ú Deicíl 149 780 334,624 An 7ú Banda 383,694 177 17.00% 260 -83  
An 6ú Deicíl 146 927 398,306

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

383

-

-

An 7ú Deicíl

150

1,077

481,717

An 7ú Deicíl

147

1,224

585,701

An 8ú Deicíl

150

1,374

731,889

An 9ú Deicíl

158

1,532

1,135,340

 

1,532

         

100.00%

1,532

 

16.38%

2019

 

An 1ú Deicíl

180

180

99,807

An 1ú Banda

119,713

257

1.00%

16

241

15.51%

An 1ú Deicíl

164

344

160,306

An 2ú agus an 3ú Banda

199,521

172

10.00%

156

17

1.08%

An 2ú Deicíl

147

491

228,419

An 4ú Banda

239,425

106

15.00%

233

-127

-

An 3ú Deicíl

149

641

286,610

An 5ú agus an 6ú Banda

319,233

197

32.00%

498

-301

-

An 4ú Deicíl

151

792

345,332

An 7ú Banda

399,042

181

17.00%

264

-83

-

An 5ú Deicíl

149

941

411,052

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

389

-

-

An 6ú Deicíl

153

1,093

497,132

An 7ú Deicíl

149

1,242

604,444

An 8ú Deicíl

152

1,395

755,309

An 9ú Deicíl

161

1,555

1,171,670

An 10ú Deicíl

72

695

960,686

 

1,555

         

100.00%

1,555

 

16.59%

Bliain

Réimse

Líon na dTeaghlach de Dhíth

Iomlán Reatha

Inacmhainneacht in aghaidh na Deicíle

Suíomh Banda Teaghlaigh

Bandaí Praghsanna Tithe - Luach Uachtarach

Líon na dTithe de Dhíth i ngach aon Bhanda

% na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Líon na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Easnamh Tithíochta - .i.

 

Líon na dTeaghlach a Chomhlíonann na Critéir Inacmhainneachta

An tEasnamh Tithíochta mar % d'Iomlán na dTeaghlach atá de Dhíth

2020

 

An 1ú Deicíl

184

184

103,400

An 1ú Banda

124,501

263

1.00%

16

247

15.57%

An 2ú Deicíl

167

351

166,077

An 2ú agus an 3ú Banda

207,502

176

10.00%

159

18

1.13%

An 3ú Deicíl

150

501

236,642

An 4ú Banda

249,002

109

15.00%

238

-129

-

An 4ú Deicíl

152

653

296,928

An 5ú agus an 6ú Banda

332,003

202

32.00%

508

-306

-

An 5ú Deicíl

152

959

425,850

An 7ú Banda

415,004

185

17.00%

270

-

-

An 6ú Deicíl

156

1,115

515,029

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

397

-

-

An 7ú Deicíl

152

1,267

626,204

An 8ú Deicíl

155

1,422

782,500

An 9ú Deicíl

164

1,586

1,213,851

10th Decile

135

1,308

1,055,776

 

1,586

         

100.00%

1,586

 

16.70%

2021

 

An 1ú Deicíl

162

162

93,532

An 1ú Banda

110,681

229

1.00%

14

215

15.29%

An 2ú Deicíl

148

310

150,228

An 2ú agus an 3ú Banda

184,468

154

10.00%

140

13

0.93%

An 3ú Deicíl

133

444

214,058

An 4ú Banda

221,362

94

15.00%

211

-116

-

An 4ú Deicíl

135

578

268,591

An 5ú agus an 6ú Banda

295,149

176

32.00%

449

-274

-

An 5ú Deicíl

137

715

323,621

An 7ú Banda

368,937

161

17.00%

239

-77

-

An 6ú Deicíl

134

849

385,209

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

351

-

-

An 7ú Deicíl

138

987

465,877

An 8ú Deicíl

135

1,122

566,442

An 9ú Deicíl

137

1,259

707,823

An 10ú Deicíl

145

1,404

1,098,007

 

1,404

         

100.00%

1,404

 

16.22%

Bliain

Réimse

Líon na dTeaghlach de Dhíth

Iomlán Reatha

Inacmhainneacht in aghaidh na Deicíle

Suíomh Banda Teaghlaigh

Bandaí Praghsanna Tithe - Luach Uachtarach

Líon na dTithe de Dhíth i ngach aon Bhanda

% na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Líon na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Easnamh Tithíochta - .i.

 

Líon na dTeaghlach a Chomhlíonann na Critéir Inacmhainneachta

An tEasnamh Tithíochta mar % d'Iomlán na dTeaghlach atá de Dhíth

2022

 

An 1ú Deicíl

185

185

108,000

An 1ú Banda

134,660

274

1.00%

16

258

16.16%

An 2ú Deicíl

169

354

173,465

An 2ú Banda

179,547

92

3.00%

48

45

2.78%

An 3ú Deicíl

152

505

247,168

An 3ú agus an 4ú Banda

269,321

205

22.00%

352

-147

-

An 4ú Deicíl

154

659

310,136

An 5ú Banda

314,207

113

17.00%

272

-159

-

An 5ú Deicíl

159

831

365,635

An 6ú agus an 7ú Banda

448,868

253

32.00%

512

-259

-

An 6ú Deicíl

156

987

435,219

An 7ú Deicíl

160

1,147

526,360

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

400

-

-

An 8ú Deicíl

156

1,303

639,980

An 9ú Deicíl

160

1,463

799,715

An 10ú Deicíl

169

1,631

1,240,555

 

1,599

         

100.00%

1,599

 

18.95%

2023

 

An 1ú Deicíl

180

180

110,376

An 1ú Banda

140,047

272

1.00%

16

257

16.47%

An 2ú Deicíl

164

345

177,281

An 2ú Banda

186,729

92

3.00%

47

45

2.89%

An 1ú Deicíl

148

493

252,606

An 3ú agus an 4ú Banda

280,094

203

22.00%

343

-140

-

An 3ú Deicíl

150

642

316,959

An 5ú Banda

326,776

112

17.00%

265

-153

-

An 4ú Deicíl

152

794

381,900

An 6ú agus an 7ú Banda

466,823

251

32.00%

499

-248

-

An 5ú Deicíl

149

943

454,579

An 6ú Deicíl

153

1,096

549,774

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

390

-

-

An 7ú Deicíl

149

1,246

668,449

An 8ú Deicíl

152

1,398

835,290

An 9ú Deicíl

161

1,559

1,295,740

10th Decile

72

695

960,686

 

1,559

         

100.00%

1,559

 

19.35%

Bliain

Réimse

Líon na dTeaghlach de Dhíth

Iomlán Reatha

Inacmhainneacht in aghaidh na Deicíle

Suíomh Banda Teaghlaigh

Bandaí Praghsanna Tithe - Luach Uachtarach

Líon na dTithe de Dhíth i ngach aon Bhanda

% na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Líon na nAonad Tithíochta atá Réamh-Mheasta a Bheith Curtha ar Fáil i ngach aon Bhanda

Easnamh Tithíochta - .i.

 

Líon na dTeaghlach a Chomhlíonann na Critéir Inacmhainneachta

An tEasnamh Tithíochta mar % d'Iomlán na dTeaghlach atá de Dhíth

2024

 

An 1ú Deicíl

166

166

112,804

An 1ú Banda

145,649

254

1.00%

14

240

16.77%

An 2ú Deicíl

151

317

181,182

An 2ú Banda

194,198

86

3.00%

43

43

2.99%

An 3ú Deicíl

136

452

258,164

An 3ú agus an 4ú Banda

291,297

190

22.00%

315

-125

-

An 4ú Deicíl

137

590

323,933

An 5ú Banda

339,847

105

17.00%

243

-139

-

An 5ú Deicíl

139

729

390,302

An 6ú agus an 7ú Banda

485,495

270

32.00%

458

-

-

An 6ú Deicíl

137

866

464,580

An 7ú Deicíl

140

1,007

561,869

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

358

-

-

An 8ú Deicíl

137

1,144

683,155

An 9ú Deicíl

140

1,284

853,666

An 10ú Deicíl

148

1,432

1,324,246

 

1,432

         

100.00%

1,432

 

19.76%

2025

 

An 1ú Deicíl

165

165

115,286

An 1ú Banda

151,475

257

1.00%

14

243

17.09%

An 2ú Deicíl

150

315

185,168

An 2ú Banda

201,966

87

3.00%

43

44

3.09%

An 3ú Deicíl

135

449

263,843

An 3ú agus an 4ú Banda

302,949

192

22.00%

313

-121

-

An 4ú Deicíl

137

586

331,059

An 5ú Banda

353,441

106

17.00%

242

-136

-

An 5ú Deicíl

139

724

398,888

An 6ú Banda

403,932

90

15.00%

213

-123

-

An 6ú Deicíl

136

860

474,800

An 7ú Banda

504,915

147

17.00%

242

-95

-

An 7ú Deicíl

140

1,000

574,230

An 8ú Banda

Gan Ceann ar Bith

-

25.00%

356

-

-

An 8ú Deicíl

136

1,136

698,184

An 9ú Deicíl

139

1,275

872,447

An 10ú Deicíl

147

1,422

1,353,380

 

1,422

         

100.00%

1,422

 

20.18%

Céim 12 – Athchoimre ar an Riachtanas Réamh-Mheasta Tithíochta Sóisialta - Contae Fhine Gall - 2012-2025

Modh Cinnidh – bunaithe ar chur i bhfeidhm na “Foirmle Blianachta”, ríomhtar an acmhainneacht tithíochta maidir le gach ceann de na 10 ndeicíl teaghlaigh le haghaidh 2017-2023.

Príomh-Ionchuir Eolais – ionchuir eolais/sonraí ó Chomhairle Contae Fhine Gall agus ón Roinn Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil “Part V of the Planning and Development Act, 2000, Housing Supply: A Model Housing Strategy and Step-by-Step Guide” (Nollaig, 2000).

Leagann an tábla thíos amach cruthú bliantúil cinnte na dteaghlach nua i gContae Fhine Gall agus na riachtanais ghaolmhara réamh-mheasta tithíochta sóisialta le haghaidh na tréimhse 2017 go 2023. Is é líon na n-aonad bliantúil teaghlaigh sóisialta agus an t-easnamh gaolmhar céatadáin ná idir 215 agus 257 aonad agus 15.29% agus 16.47% faoi seach. Léiríonn na haonaid bhliantúla teaghlaigh seo oiread réamh-mheasta an 'riachtanais tithíochta' maidir le teaghlaigh i gContae Fhine Gall atá in éineacht le fairsinge reatha an riachtanais nach bhfuil freastal á dhéanamh air. Go héifeachtach, is ionann na haonaid teaghlaigh seo agus an glanmhéadú bliantúil réamh-mheasta le haghaidh tithíocht shóisialta.

Tábla 12: Athchoimre ar an Riachtanas Réamh-Mheasta Tithíochta Sóisialta - Contae Fhine Gall - 2012-2025


 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Foirmiú Teaghlach Nua

 

1,404

1,532

1,555

1,586

1,631

1,599

1,559

Riachtanas Tithíochta Sóisialta

 

215

236

241

247

259

258

257

An tEasnamh Tithíochta mar % d'Iomlán na dTeaghlachatá de Dhíth

 

15.29%

15.38%

15.51%

15.57%

15.87%

16.16%

16.47%

Tá an ‘riachtanas tithíochta’ réamh-mheasta bunaithe ar an ngaol idir na príomh-athraithigh seo a leanas:

 • Réamh-mheastacháin bhliantúla daonra, cinneadh mhéid meánach na dteaghlach agus líon na dteaghlach breise a bheidh de dhíth mar gheall air sin le freastal ar an bhfás réamh-mheasta;
 • Measúnú ar leibhéil an ioncaim réamh-mheasta indiúscartha teaghlaigh; agus,
 • Réamh-mheas an athraithe bhliantúil ar phraghsanna tithe.

I bhfianaise na n-athraitheach seo agus cur i bhfeidhm chaighdeán “an chleachtais is fearr”, cumasaíonn samhaltú anailís tithíochta cinneadh líon na dteaghlach réamh-mheasta nach mbeidh in acmhainn íoc as ceannach margaidh aonad tithíochta i mbliain ar leith, agus tá sé seo curtha in iúl mar líon na n-aonad tithíochta is gá a chur ar fáil go sóisialta, mar atá leagtha amach ar an tábla thuas.

Analís ar Sholáthar agus Éileamh ar Tithíochta Shóisialta

Is tosaíocht mhór go fóill é soláthar tithíochta sóisialta dóibh siúd nach féidir leo tithíocht a chur ar fáil dóibh féin. Is féidir seo a bhaint amach trí thacaíocht ioncaim a chur ar fáil chun gur féidir le daoine cóiríocht phríobháideach a bhaint amach agus a choinneáil agus chun tithíocht shóisialta a chur ar fáil. Is é an aidhm a bheadh ann ná go mbeadh gach teaghlach a bhfuil gá acu in ann teacht ar áit chónaithe inacmhainne dea-cháilíochta atá oiriúnach dá riachtanais agus atá i dtimpeallacht shlán.

Féachann Comhairle Contae Fhine Gall leis an aidhm seo a chur i gcrích trí:

 • Cóiríocht nua/áiteanna cónaithe athláimhe a thógáil agus a cheannach
 • Tithíocht shóisialta a chur ar fáil i gcomhar le Comhlachtaí Tithíochta Faofa
 • Tithe sóisialta a chur ar fáil faoi Chuid V de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt agus an tAcht um Athnuachan Uirbeach agus Tithíocht, 2015
 • An Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC)
 • Léasú Fadtéarmach (LF)
 • Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta
 • Bainistíocht bharrmhaith an stoic tithíochta atá ann cheana

An Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC)

Tá an SCC ceaptha le slándáil tionachta a chur ar fáil i gcóiríocht dea-cháilíochta do thionóntaí incháilithe san earnáil phríobháideach ar cíos. Tá na tionóntaí incháilithe agus a dtiarnaí talún ina gcliaint SCC faoin SCC. Is ionann tionóntaí cáilithe agus iad siúd a fhaigheann Forlíonadh Cíosa ar feadh tréimhse is faide ná 18 mí agus a bhfuil gá acu le tithíocht fhadtéarmach. Bíonn an cíos a bhíonn idirbheartaithe idir an Chomhairle agus an tiarna talún íoctha go míosúil agus go díreach ag an gComhairle leis an tiarna talún ar feadh chonradh an SCC.

Íocann an tionónta cuid den chíos ach íocann sé/sí leis an Údarás Áitiúil é seachas an tiarna talún. Faoin SCC, coinníonn an tiarna talún agus an tionónta gach dualgas agus freagracht atá orthu faoin dlí maidir le tiarnaí talún agus tionóntaí. Rialaíonn an tAcht um Thionóntachtaí Cónaithe, 2004, an caidreamh idir an tiarna talún agus an tionónta. Déanann Údaráis Áitiúla comhaontuithe faoin SCC le tiarnaí talún príobháideacha (nó comhlachtaí deonacha) chun cóiríocht a chur ar fáil ar bhonn meántéarmach go fadtéarmach, .i. comhaontú 4 bliana nó comhaontú 10 mbliana.

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)

Táthar ag súil leis go mbeidh ÍCT curtha i bhfeidhm ag Comhairle Contae Fhine Gall in 2016. D'admhaigh an Rialtas sa Ráiteas Beartas Tithíochta go raibh an Forlíonadh Cíosa, rud a bhí beartaithe i gcónaí mar thaca gearrthéarmach, go raibh sé tar éis athrú ina thaca fadtéarmach tithíochta sóisialta.

Beidh sé mar thoradh ar thabhairt isteach ÍCT go mbeidh na húdaráis áitiúla in ann cúnamh tithíochta a chur ar fáil do theaghlaigh a cháilíonn le haghaidh tacaíocht tithíochta sóisialta anois, cuid mhaith d'fhaighteoirí fadtéarmacha an fhorlíonaidh chíosa san áireamh. Déanfaidh na húdaráis áitiúla an íocaíocht iomlán chíosa ar son an fhaighteora ÍCT go díreach leis an tiarna talún faoi ÍCT. Déanfaidh an faighteoir ÍCT ranníocaíocht chíosa leis an údarás áitiúil ansin. Is cíos difreálach í an ranníocaíocht chíosa – is é sin, cíos atá bunaithe ar ioncam agus acmhainn chun íoc.

Tá 5,348 teaghlach ag fáil forlíonadh cíosa i gceantar Fhine Gall i láthair na huaire.

Tionscnamh Léasaithe Tithíochta Sóisialta (TLTS)

D'fhonn méadú a dhéanamh ar an bhfáil ar mhaoine le haghaidh soláthar tithíochta sóisialta, sheol an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil an TLTS in 2009. Is éard atá i gceist leis seo ná Údaráis Tithíochta ag léasú maoine ó úinéirí maoine príobháidí ar mhaithe le cóiríocht a chur ar fáil do theaghlaigh ar liostaí feithimh tithíochta sóisialta. Tugann léasú isteach solúbthacht mhéadaithe i gcomhdhéanamh an stoic thithíochta agus cuireann sé deis ar fáil do na húdaráis tithíochta leas a bhaint as dálaí an mhargaidh chun aschur a mhéadú agus freastal ar an riachtanas tithíochta ar bhealach cost-éifeachtúil.

Baintear teacht ar an stoc tithíochta amach ar bhealaí éagsúla:

 • Údaráis Áitiúla ag léasú maoine ó úinéirí príobháideacha maoine ar feadh tréimhsí 10-20 bliain faoin scéim léasaithe fhadtéarmaigh (LF)
 • Comhlachtaí Tithíochta Faofa ag léasú ó úinéirí maoine, ag ceannach ar an margadh nó ag tógáil maoine agus á gcur ar fáil mar sholáthar tithíochta sóisialta trí chomhaontuithe díreacha leis an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.
 • Údaráis Áitiúla ag baint úsáid shealadach as stoc tithíochta inacmhainne gan díol.

Comhlachtaí Tithíochta Faofa (CTFanna)

Beartaíonn Straitéis Tithíochta 2020 ról feabhsaithe do na CTFanna i soláthar tacaí tithíochta sóisialta amach anseo. Tugadh isteach meicníochtaí nua airgeadais in 2011 (Comhaontuithe CALF agus P&A) chun iasachtú a éascú ar mhaithe le haonaid nua tithíochta sóisialta a bheith curtha ar fáil ag na CTFanna.

Bhí próiseas comhairliúcháin ar siúl idir na CTFanna agus an Chomhairle mar chuid d'fhorbairt na straitéise seo. Chuir roinnt Comhlachtaí Tithíochta Faofa a dtuairimí in iúl faoin mbealach is fearr inar féidir le Comhairle Contae Fhine Gall freastal ar an éileamh tithíochta atá ann faoi láthair. I measc na bhfreagraí mionsonraithe a fuarthas, bhí:

 • Comhoibriú leanúnach idir Fine Gall, CTFanna agus forbróirí chun aonaid a chur ar fáil trí Chuid V agus CAS/CALF
 • Comhpháirtíocht idir CTFanna chun aonaid tithíochta sóisialta a chur ar fáil
 • Tacaíocht agus tosaíocht dóibh siúd a bhfuil riachtanas speisialta tithíochta orthu, go háirithe maidir le suíomh agus inrochtaineacht.

Leanfaidh an Chomhairle d'obair a dhéanamh i gcomhar leis an earnáil CTF d'fhonn a hacmhainn iomlán a bhaint amach i mbainistíocht agus éadáil tithíochta sóisialta.

Tithíocht Shóisialta a Sholáthar

Tá 9,103 teaghlach ar Liosta Tithíochta Sóisialta Fhine Gall (Samhain 2015). Is é meastachán an tsoláthair riachtanaigh réamh-mheasta tithíochta sóisialta do Chomhairle Contae Fhine Gall le haghaidh na tréimhse 2016 – 2023 ná 1,913 teaghlach. Léiríonn sé seo gá le 11,016 aonad tithíochta sóisialta thar an tréimhse 2016 – 2023.

Rinne na spriocanna soláthair le haghaidh Straitéis Tithíochta Sóisialta 2015 – 2017 mar a bhí leagtha amach ag an RCPRA in Aibreán 2015, rinne siad cur síos ar sprioc 1,376 aonad tithíochta sóisialta a bheith curtha ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall. Measann an Chomhairle go gcuirfear 1,611 aonad ar fáil sa Chontae i rith an achair ama seo. Beidh na haonaid seo curtha ar fáil faoi cheannteidil éagsúla amhail an ÍTC, Cuid V, Foirgníocht, Éadálacha agus ag Comhlachtaí Tithíochta Faofa. Agus an modh soláthair seo á úsáid, tá an Chomhairle ag súil leis go gcuirfear 9,403 aonad breise tithíochta sóisialta ar fáil le freastal ar an ngá réamh-mheasta sa tréimhse 2018 – 2023.

Cuireann an tábla seo a leanas sonraí ar fáil faoi sholáthar na n-aonad tithíochta sóisialta le haghaidh 2016 – 2023.
Éileamh ar Thithíocht Shóisialta, 2017 – 2023

 

Riachtanas tithíochta sóisialta 2016 – 2023

1,913

An liosta reatha tithíochta sóisialta @ Samhain 2015

9,103

IOMLÁN

 

11,016

 
An Soláthar Tithíochta Sóisialta, 2017 - 2023

 

Spriocanna soláthair go dtí deireadh 2017

1,611

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta, an SCC  + LF

5,348

an SCC  + LF

566

Cuid V

1,800

Foirgníocht CCFG

390

Éadálacha CCFG

352

Comhlachtaí Tithíochta Faofa

1,214

IOMLÁN

 

11,281

 

Ba chóir dúinn a thabhairt dár n-aire go bhfuil soláthar na n-aonad trí na scéimeanna a bhfuil cur síos orthu anseo faoi réir maoiniú imleor a bheith curtha ar fáil ag an rialtas lárnach agus cur i bhfeidhm Scéim na hÍocaíochta Cúnaimh Tithíochta i gceantar Fhine Gall.

Tá soláthar aonad trí Chuid V faoi réir méadú leanúnach ar thógáil tithe príobháideacha sa Chontae.

Riachtanais Tithíochta Sóisiata ar Leith

Soláthar Agus Éileamh Cóiríochta do Dhaoine gan Dídean 

Is comhsheirbhís é Feidhmeannas Réigiúnach Bhaile Átha Cliath in aghaidh Easpa Dídine a oibrítear faoi choimirce Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath, agus í mar phríomhúdarás reachtúil i réigiún Bhaile Átha Cliath, maidir le comhordú freagairtí ar Easpa Dídine.

Bíonn an chóiríocht éigeandála go léir curtha ar fáil ag Seirbhís Socrúcháin Fheidhmeannas Réigiúnach Bhaile Átha Cliath in aghaidh Easpa Dídine ar son na gceithre Údarás Áitiúla i mBaile Átha Cliath, agus iad ag obair i gcomhar lena chéile go laethúil le freagairt ar riachtanais éigeandála. Bíonn gach iarratas ar chóiríocht éigeandála do chliaint atá measúnaithe a bheith gan dídean, bíonn siad déanta ag Comhairle Contae Fhine Gall i gcomhar leis an tSeirbhís Lárnach Socrúcháin.

Bhí Cothú an Chonaire go hÁit Chónaithe - Creatphlean Gníomhaíochta in aghaidh Easpa Dídine do Bhaile Átha Cliath 2014-2016 , bhí sé forbartha i rith 2013 ag Comhfhóram Comhairliúcháin Bhaile Átha Cliath agus an Grúpa Reachtúil Bainistíochta. Cuireadh leis le haighneachtaí ó mhuintir an phobail, gníomhaireachtaí pobail agus deonacha san áireamh, agus ag ionadaithe tofa agus ag úsáideoirí na seirbhísí do dhaoine gan dídean go háirithe.

Leagann an plean amach na haidhmeanna straitéiseacha le haghaidh príomhghníomhartha atá de dhíth chun cuspóirí réigiúnacha a bhaint amach. Tá ríthábhacht le comhpháirtíocht agus obair chomhoibríoch idir na hearnálacha deonacha agus reachtúla chun na haidhmeanna straitéiseacha atá leagtha amach sa Chreatphlean Gníomhaíochta a bhaint amach agus tá an obair seo ar siúl go fóill.

Príomhphointí Samhail Conairí go hÁit Chónaithe
 • Easpa dídine a chosc ar an gcéad dul síos
 • Freagairt éifeachtach ar dhaoine gan dídean trí mheasúnú iomlánaíoch tar éis na teagmhála
 • Cur ar fáil a dhéanamh do chur chuige bainistíochta cúraim agus cásanna maidir le hathrú duine go maireachtáil go neamhspleách le tacaí

Cóiríocht  don Lucht Siúil

Tugann Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998, ar Údaráis Tithíochta dul i gcomhairle leis an Lucht Siúil agus leis an bpobal i gcoitinne chun Clár Cóiríochta cúig bliana don Lucht Siúil a ullmhú agus a ghlacadh (trí rún de chuid na gcomhaltaí tofa den Chomhairle) le freastal ar riachtanais reatha agus réamh-mheasta an Lucht Siúil sa cheantar.

Léirigh daonáireamh a bhí déanta ag Comhairle Contae Fhine Gall i Samhain 2014 go raibh 456 teaghlach den Lucht Siúil ina gcónaí i gceantar an Chontae. Tá daonáireamh nua le bheith déanta i Nollaig 2015.

Leagann Clár Cóiríochta an Chontae don Lucht Siúil, 2014-2018, amach Beartas na Comhairle maidir le soláthar cóiríochta don Lucht Siúil agus trí mheasúnú ar riachtanais chóiríochta chomh maith.

Spriocanna Bliantúla le haghaidh Cóiríochta don Lucht Siúil

Seo thíos ar an tábla seo a leanas na spriocanna bliantúla soláthair cóiríochta ar leith don Lucht Siúil.

Cóiríocht ar leith don Lucht Siúil – Spriocanna Bliantúla
 

Líon na nAonad

 

2014

2015

2016

2017

2018

Grúpthithíocht (nua)

 

 

16

12

14

30

Grúpthithíocht (athchóiriú)

 

 

6

4

9

4

 
Láithreán Stad (athchóiriú)

 

 

11

25

5

   
Iomlán

 

17

 

46

 

26

 

18

 

30

 

Foinse: Clár Cóiríochta Chomhairle Contae Fhine Gall don Lucht Siúil, 2014 – 2018

Thug an suirbhé Measúnaithe Riachtanas a críochnaíodh le haghaidh Chlár Cóiríochta an Lucht Siúil, 2014-2018, le fios go raibh 411 teaghlach den Lucht Siúil ina gcónaí i bhFine Gall sa tréimhse seo. Thug gach teaghlach a ndearnadh suirbhé orthu agus 303 den líon iomlán (toradh 74%) mianta éagsúla cóiríochta i gContae Fhine Gall le fios.

Sainroghanna Tithíochta Theaghlaigh an Lucht Siúil 

Fanacht

ina bhfuil siad

faoi láthair

Gnáth thithíocht

Grúp thithíocht

Láithreáin Stad

Líon na dTeaghlach

 

147

100

50

6

Céatadán

 

49%

33%

17%

2%

Foinse: Clár Cóiríochta Chomhairle Contae Fhine Gall don Lucht Siúil, 2014 – 2018

Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas

Tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta an creat a chur i bhfeidhm chun tithíocht a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas, mar atá leagtha amach faoin ‘Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas, 2011-16’. Úsáidtear an téarma "míchumas" sa Straitéis chun tagairt a dhéanamh do dhaoine i gceann amháin nó níos mó de na catagóirí míchumais seo a leanas: míchumas céadfach, míchumas meabhairshláinte, míchumas coirp agus míchumas intleachta.

Tá Straitéis Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas á forbairt ag Comhairle Contae Fhine Gall i láthair na huaire. Tá sé beartaithe go mbeidh an straitéis seo mar chuid lárnach de Phleananna na Seirbhísí Tithíochta agus go gcuirfidh siad soláthar cóiríochta do dhaoine faoi mhíchumas chun cinn chomh maith le tacú leis, trí na meicníochtaí cuí soláthair tithíochta go léir. Tacóidh an straitéis seo le pleanáil straitéiseach níos fadtéarmaí chomh maith.

Líon na ndaoine aonair a bhfuil míchumas orthu agus atá ar Liosta Tithíochta Fhine Gall (Samhain 2015) 

Physical

Intellectual

Mental Health

Sensory

Liosta Tithíochta CCFG

 

95

14

15

2 

Physical

Intellectual

Mental Health

Sensory

Congregated Settings

 

16

288

0

0

Tá fadhbanna meabhairshláinte ag cuid mhaith daoine a bhfuil míchumas intleachta orthu chomh maith

Tá roinnt deontas ar fáil chomh maith le cabhrú leo siúd a bhfuil cónaí orthu i bhFine Gall agus atá faoi mhíchumas, amhail an Deontas Oiriúnaithe Tithíochta.

Deontais reatha a bronnadh in 2015 agus réamh-mheastacháin le haghaidh 2016 -2019
Deontais Oiriúnaithe Tithíochta

2015

2016

2017

2018

2019

Oibreacha Beaga

 

89

92

94

96

98

Oibreacha Móra

 

62

64

66

68

70

Deontais Áiseanna Soghluaisteachta

 

50

52

54

56

58

Iomlán

 

201

 

208

 

214

 

220

 

226

 

Foinse: Staidreamh CCFG ar Riachtanais Tithíochta Daoine Faoi Mhíchumas

 

Tithíocht a chur ar fáil do Sheanóirí i Bhfine Gall

Is ionann seanóirí agus tuairim is 11% den riachtanas tithíochta i bhFine Gall de réir Dhaonáireamh 2011. Tugann meastacháin an POF le fios go dtiocfaidh beagach dúbailt ar líon na ndaoine scothaosta i ngach aon réigiún ó 2006-2026. Tá thart ar 700 tionóntacht cláraithe ag an gComhairle do thionóntaí a bhfuil an phróifíl aoise seo acu.

Measúnú Riachtanais Tithíochta 2013 – Próifíl Aoise Sheanóirí Fhine Gall
50 bliain ach níos óige ná 60:

469

60 bliain ach níos óige ná 70:

160

70 bliain agus os a chionn:

40

Iomlán

 

669

 

Foinse: Fochoiste Tithíochta Aoisbhá Fhine Gall, 2015

Straitéis Aoisbhá Fhine Gall, 2014-2019

Ar 29 Meán Fómhair 2011, shínigh Bord Forbartha Fhine Gall agus Comhairle Contae Fhine Gall Dearbhú Bhaile Átha Cliath ar Chathracha agus Pobail Aoisbhá le chéile, rud ar tionscnamh é de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Tá an dá dhream sin tar éis páirt a ghlacadh i bhforbairt Thionscnamh Contae Aoisbhá Fhine Gall chun na gníomhartha seo a leanas a chur i gcrích:

 • Teagmháil a dhéanamh le gníomhaireachtaí i bhFine Gall a dhéanann ionadaíocht ar son agus a bhíonn ag obair le daoine scothaosta
 • Comhghuaillíocht Aoisbhá a chruthú d'Fhine Gall
 • Teagmháil a Dhéanamh le Soláthraithe Seirbhíse
 • Bonnlíne seirbhísí agus beartas a bhunú maidir le daoine scothaosta
 • Teagmháil a dhéanamh le daoine scothaosta maidir lena riachtanais agus a n-ionchuir sa straitéis trí shuirbhé agus comhairliúchán a dhéanamh.
 • Anailís BLDB (SWOT) a dhéanamh chun Buanna, Laigí, Deiseanna agus Bagairtí a aithint
 • Straitéis a dhréachtú agus í a sheoladh chuig Comhghuaillíocht Aoisbhá Fhine Gall le bheith comhaontaithe
 • Straitéis Aoisbhá Chontae Fhine Gall a sheoladh
 • Straitéis Aoisbhá 2014 – 2019 a Chur i bhFeidhm
 • Bunaíodh Fochoiste Tithíochta Idirghníomhaireachta le déanaí faoi choimirce na Comhghuaillíochta Aoisbhá

Tá roinnt deontas ar fáil chomh maith le cabhrú le seanóirí, amhail an deontas Cúnamh Tithíochta do Dhaoine Scothaosta

Scéim na Neadanna Folmha

 

 

Oibríonn Comhairle Contae Fhine Gall 'Scéim Ranníocaíochta Airgeadais' trína bhfuil cead ag daoine scothaosta ar leo a n-áit chónaithe féin i gceantar an Chontae agus a mheasann go bhfuil a n-áit chónaithe rómhór dá riachtanais, tá cead acu iarraidh ar an gComhairle a n-áit chónaithe a cheannach agus go ligfí dóibh áit chónaithe den Chomhairle do sheanóirí a fháil ar cíos, faoi réir ranníocaíocht airgeadais a bheith íoctha, agus í socraithe ag 1/3 de ghlanfháltais an phraghais díolacháin. Measann an Chomhairle gur modh tábhachtach í an scéim seo le tithe de chineál teaghlaigh a aimsiú le ligean ar cíos, fad is a imrítear tionchar dearfach ar laghdú líon suntasach na n-áiteanna cónaithe nach bhfuil go leor daoine ina gcónaí iontu sa Chontae.

 

Clár ábhair

Baile