Caibidil 11: Cuspóirí Criosaithe le Haghaidh Usáid Talún

Dúntadate_range19 Fea, 2016, 10:00am - 29 Aib, 2016, 5:30pm
I gcás neamhréitigh ar bith, beidh tosaíocht ag an mBéarla ar an nGaeilge.

 Taispeáin leagan PDF

 

11.1 Cúlra 

Is ann don chriosú chun cuspóirí úsáide talún a shainiú do thailte uile an chontae. Is éard is aidhm leis an gcriosú an contae a fhorbairt go hordúil trí bheith ag fáil réidh leis an neamhréiteacht a d'fhéadfadh a bheith idir úsáidí talún nach n-oireann dá chéile agus trí bhonn éifeachtúil infheistíochta i mbonneagar agus saoráidí poiblí a chur ar bun.

Ní mór don bheartas criosaithe aird a thabhairt freisin ar na beartais straitéiseacha is bonn leis an Dréachtphlean Forbartha. Orthu sin tá prionsabail na forbartha inbhuanaithe agus an chomhdhlúthaithe, arb ionann é agus an phleanáil iompair agus úsáide talún arna dtabhairt le chéile, mar aon le cothabháil dea-cháilíocht na beatha sa chontae trí chéile.

Tá Fís taobh thiar de gach cuspóir criosaithe talamhúsáide a thacaíonn leis, a fhormhíníonn é agus a thugann comhthéacs don chineál forbartha ab inghlactha. Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe. 

Aimsítear in Aguisín 4 na nótaí treorach teicniúla atá le húsáid i gcomhthéacs na n-aicmí úsáide arna nglacadh. Cuspóir C01

Cinnte a dhéanamh de go gcuirfear an Cuspóir Criosaithe agus an Fhís i bhfeidhm i ngach cuid den chontae.

11.2 Pleananna Limistéir Áitiúil

Ceanglaítear orainn Pleananna Limistéir Áitiúil a ullmhú i gcomhair na dtailte a shainítear ar léarscáileanna an Phlean Forbartha. Beidh ullmhú na bPleananna Limistéir Áitiúil ina dhlúthchuid de chur i bhfeidhm chuspóirí forbartha inbhuanaithe agus úsáide talún na Comhairle sa chontae agus déanfaidh siad éascaíocht don Chomhairle an bonneagar riachtanach sóisialta agus fisiciúil a sholáthar ann. Nuair a bheidh Pleananna Limistéir Áitiúil ullmhaithe, beifear in ann beartais criosaithe agus pleanála a chur i bhfeidhm go solúbtha saindírithe agus beartais na Comhairle i leith na nithe seo a leanas a chur i bhfeidhm níos fearr:

Cinnte a dhéanamh de go mbeidh dlús cuí tithe cónaithe ann, go háirithe agus iad i gcóngaracht do naisc iompair phoiblí, agus é de riachtanas ann go mbeidh a leagan amach ar ardchaighdeán agus cineálacha éagsúla tithíochta ina measc.

Soláthar a dhéanamh d'úsáidí tionsclaíocha agus tráchtála ar ardchaighdeán dearaidh.

Soláthar a dhéanamh do chur i bhfeidhm chuspóirí na Comhairle i dtaobh an Bhonneagair Ghlais, arb aidhm leo díriú go cruinn comhtháite ar an mbithéagsúlacht, páirceanna poiblí agus spásanna oscailte, bainistíocht inbhuanaithe uisce, sainghné tírdhreacha, agus an oidhreacht ailtireachta agus seandálaíochta. 

 • Breithniú a dhéanamh ar a indéanta a bheidh sé éascaíocht a dhéanamh d'úsáidí ar leith chun deiseanna fostaíochta cuí a sholáthar.
 • Soláthar a dhéanamh do cheartúsáid inmharthana inbhuanaithe na gCriosanna Glasa.
 • Soláthar a dhéanamh don fhorbairt talún de réir a chéile le soláthar bonneagair agus saoráidí sóisialta.
 • Cinnte a dhéanamh de go mbeidh meascán cuí tithíochta ann, idir thithíocht shóisialta, inacmhainne agus phríobháideach. 
 • Soláthar a dhéanamh d'fhorbairt phobail inmharthana tuaithe.

 

Déanfar Pleananna Limistéir Áitiúla a ullmhú i gcomhar le páirtithe leasmhara ábhartha d'fhonn a chinntiú go gcuirfear na pleananna sin i bhfeidhm agus go mbainfear amach na cuspóirí mar a shainítear iad.Cuspóir C02

Pleananna Limistéir Áitiúil a ullmhú agus a chur i bhfeidhm nuair is gá.

11.3 Máistirphleananna

Ullmhófar roinnt Máistirphleananna thar thréimhse an Dréachtphlean. Taispeántar iad seo ar léarscáileanna an Dréachtphlean. Is fearr mar a bheifear in ann forbairtí ardchaighdeáin a bhaint amach de bharr na Máistirphleananna seo, ní hamháin ó thaobh dearaidh uirbigh agus struchtúir de, ach i dtaca leis an tréscaoilteacht freisin agus na saoráidí pobail/áiseanna a chuirfear ar fáil iontu, i measc nithe eile. Beidh gá le hiarratais phleanála a dhéanamh ina dhiaidh sin chun cloí leis na Máistirphleananna faofa. Beidh Máistirphleananna faoi réir ag próiseas comhairliúcháin poiblí agus cuirfear faoi bhráid Bhaill Tofa an Údaráis Phleanála iad. 

Beidh ráiteas i scríbhinn agus plean, nó sraith pleananna, i ngach Máistirphlean a mhionsonróidh na cuspóirí faoi mar a chinnfidh an tÚdarás Pleanála sin chun críche na pleanála cuí agus na forbartha inbhuanaithe.Cuspóir C03

Máistirphleananna a ullmhú agus a chur i bhfeidhm nuair is gá.

11.4 Limistéir Idirchriosacha

Taispeánann léarscáileanna an Dréachtphlean Forbartha cá bhfuil na teorainneacha idir na criosanna. Cé go sainíonn na cuspóirí criosaithe agus na caighdeáin rialaithe na húsáidí éagsúla atá ceadaithe i ngach crios, tá sé tábhachtach gan aistriú tobann a bheith ann, ó thaobh scála agus cineálacha úsáide de, cois teorann sna criosanna tadhlacha. Agus muid ag déileáil le tograí forbartha sna limistéir idirchriosacha chomhtheagmhálacha sin, tá sé riachtanach gan forbairtí a dhéanamh a d'imreodh drochthionchar ar chomhshaol íogair an chreasa eile. I gcriosanna a theagmhaíonn le ceantair cónaithe, mar shampla, nó le forbairtí cónaithe atá lonnaithe i gceantair a bhfuil meascán úsáidí iontu ar an mórchóir, ní mór aird ar leith a thabhairt ar úsáid, ar scála agus ar dhlús na bhforbairtí a thograítear le go gcosnófar áiseanna na réadmhaoine cónaithe.Cuspóir C04

Aird a thabhairt ar an bhforbairt i gcriosanna comhtheagmhálacha, go háirithe i gcriosanna atá níos íogaire ó thaobh an chomhshaoil de, agus measúnacht á déanamh ar thograí forbartha ar thailte atá gar do theorainneacha criosaithe.

11.5 Úsáidí Neamhchomhréireacha 

Tá cineálacha úsáide le haimsiú ar fud an chontae nach bhfuil i gcomhréir le cuspóir criosaithe a limistéir. Úsáidí iad sin a bhí ann cheana ar 1 Deireadh Fómhair 1964, nó a bhfuil cead pleanála bailí ann lena n-aghaidh, nó nach bhfuil údaraithe ach atá ar an bhfód chomh fada sin anois nach féidir imeachtaí forfheidhmiúcháin a thionscnamh. Maidir leis na húsáidí sin, má fhéachtar le háitribh a fhreastalaíonn dóibh a dhiansaothrú go réasúnta, a fheabhsú nó le síntí a chur leo, ceadófar sin go ginearálta laistigh de chúirtealáiste na forbartha mar atá sé anois agus faoi réir na ngnáthchritéar pleanála.Cuspóir C05

Go ginearálta, cead a thabhairt, faoi réir na ngnáthchritéar pleanála, do dhiansaothrú réasúnta ar áitribh a fhreastalaíonn d'úsáidí neamhchomhréireacha, do shíntí a gcuirfí leo agus d'fheabhas a gcuirfí orthu.

11.6 Úsáidí Coimhdeacha

Maidir leis an gcead pleanála a iarrtar le haghaidh forbairtí atá coimhdeach leis an máthairúsáid - is é sin, níorbh ann dóibh agus ní bheadh aon chúis leo murach an mháthairúsáid cheadaithe sin - ba chóir iad a mheas de réir fiúntas an iarratais cuma cén chatagóir a bhfuil an fhorbairt choimhdeach liostaithe fúithi sa chuid den Chaibidil seo dar teideal ‘Cuspóirí Criosaithe, Fís agus Aicmí Úsáide’.Cuspóir C06

É a chinntiú gur de réir fiúntas an iarratais a mheasfar forbairtí atá coimhdeach le máthairúsáid láithreáin.

11.7 Cuspóirí Criosaithe, Fís agus Aicmí Úsáide

CUSPÓIR CRIOSAITHE “BP” – BONNEAGAR POBAIL

Cuspóir: Soláthar a dhéanamh do bhonneagar sibhialta, creidimh, pobail, oideachais, cúram sláinte agus sóisialta agus an bonneagar sin a chosaint.

Fís: An contae a chosaint agus a chur chun cinn mar shochaí chuimsitheach a bhfuil fáil ag an bpobal uile uirthi, ina ndéantar éascaíocht d'fhorbairt inbhuanaithe an bhonneagair is gá i réimsí pobail, sláinte, creidimh, oideachais, sóisialta agus sibhialta. Tá réimse leathan saoráidí pobail agus sibhialta agus seirbhísí sóisialta sa chontae cheana féin, cuid acu a bhfuil tábhacht réigiúnach leo amhail saoráidí oideachais agus sláinte, agus cuid eile a bhfuil tábhacht níos áitiúla leo amhail ionaid adhartha, ionaid pobail agus saoráidí cúram leanaí. Tá sé tábhachtach éascaíocht a dhéanamh d'fhorbairt agus leathnú na seirbhísí sin chun dea-thimpeallacht a chothú agus cáilíocht bheatha an uile dhuine a chur chun feabhais.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid pobail

Saoráid chultúrtha

Oideachas

Ionad sláinte19

Ospidéal19​19

Spás oscailte

Ionad adhartha

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Suiteálacha fóntais

   

 

 

Gan chead

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Conchróite coinneála

Soláthraithe tógálaí

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Siopa feirme

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad garraíodóireachta

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Teach lóistín

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Teach/árasáin saoire

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Óstán

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Áiseanna páirceála agus taistil

Stáisiún peitril

Stóráil gléasra

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Taighde agus forbairt

Árais chónaithe

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Iosta iompair ar bhóthar

Oifig tacsaithe

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Clinic tréidliachta

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

 

 

TABHAIR DO D'AIRE: Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

 

CUSPÓIR CRIOSAITHE “ABÁC” – AERFORT BHAILE ÁTHA CLIATH

Cuspóir: Cinnte a dhéanamh de go n-oibreofar agus go bhforbrófar an t-aerfort go héifeachtach éifeachtúil de réir Plean Limistéir Áitiúil faofa.

Fís: Éascaíocht a dhéanamh don bhonneagar aeriompair agus do ghníomhaíocht/úsáidí a bhaineann leis an aerfort agus dóibh sin amháin (i.e. úsáidí nach foláir a bheith lonnaithe ag an aerfort nó gar dó). Is ceart gach forbairt a dhéantar i Limistéar an Aerfoirt a bheith ar ardchaighdeán a léiríonn a stádas mar aerfort idirnáisiúnta agus a ról mar thairseach na tíre agus an réigiúin. D'fhéadfaí mionathruithe ar réadmhaoin, nó síntí beaga léi, atá lonnaithe laistigh de Limistéar an Aerfoirt cheana nach bhfuil bunriachtanach d'éifeachtúlacht oibriúcháin ná d'áiseanna an aerfoirt a cheadú i gcás gur féidir a thaispeáint nach mbeidh diansaothrú ábhartha ar úsáid na talún dá bharr.

Cuimsítear i mbonneagar aeriompair: limistéir aerárthaí, túr/aonad rialaithe aerthráchta, aonad sláinte coimhdeach, úsáidí sábháilteachta agus slándála, naprúin aerfoirt, láimhseáil lasta, haingir cothabhála, aonad meitéareolaíochta, aonaid miondíola – ar thaobh an aeir/saor ó dhleacht, rúidbhealaí, bealaí innealta, críochfoirt agus bealaí bordála.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal

Aeradróm/aerpháirc

Suiteálacha loingseoireachta aeir

Bonneagar aeriompair

Áit choinneála do charranna ar cíos

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Saoráidí cúram leanaí

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna22

Iosta breosla/stóráil breosla

Eitlíocht ghinearálta

Óstán

Loighistic18

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Oifig ≤ 100 m2 18

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2 18

Oifig ≥ 1,000 m2 18

Spás oscailte

Stáisiún peitril

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Bialann/caifé

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir17

Oifig tacsaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Ionad oiliúna15

Suiteálacha fóntais

Trádstoráil18

 

Gan chead:

Seamlas

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Leaba is Bricfeasta

Conchróite coinneála

Soláthraí/clós tógálaí

Ionad adhlactha

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Corrthrádáil

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad fiontraíochta

Tionscal eastóscach/cairéalú

Siopa feirme

Ionad garraíodóireachta

Galfchúrsa

Teach lóistín

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Teach/árasáin saoire

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Ospidéal

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Tionscal – ardtionchair

Áiseanna páirceála agus taistil

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Cóiríocht don Lucht Taistil

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

 

 

CUSPÓIR CRIOSAITHE “PB” –  PÁIRC BIA

Cuspóir: Soláthar a dhéanamh d'fhorbairt Páirc Thionscail Bia agus forbairt na páirce a éascú.

Fís: Éascaíocht a dhéanamh sa tslí is go bhforbrófar Páirc Bia úrscothach a dhíreoidh ar tháirgí bia, dí agus bláthanna a fhás, a ullmhú, a phróiseáil, a aibiú, a phacáistiú agus a stóráil ar thailte a theagmhaíonn le bonneagar móriompair, mar aon le táirgí eile a bhaineann leo, agus a dhíreoidh freisin ar dháileadh agus ar chúrsaí lóistíochta na dtáirgí sin uile, ag feidhmiú dó ar scála náisiúnta agus idirnáisiúnta agus ag baint amach an luach straitéiseach is fearr do gheilleagar an réigiúin dá bharr. Beidh sé mar phríomhaidhm ag an bPáirc deiseanna breisluacha a fhorbairt in earnáil an bhia.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal

Ionad taispeántais16

Siopa feirme1

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Loighistic16

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Oifig < 550 m2 16

Taighde agus forbairt16

Bialann/caifé5

Spás oscailte

Suiteáil fuinnimh inbhuanaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Miondíol - áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir5

Suiteálacha fóntais

Mórdhíol16

Ionad oiliúna16

Trádstóráil16

Árais chónaithe4

 

 

Gan chead

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Conchróite coinneála

Ionad adhlactha

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Coincréit/Asfalt

Saoráid chultúrtha

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Siopa feirme

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Teach lóistín

Dochtúir leighis

Teach/árasáin saoire

Ospidéal

Óstán

Oifig ≥ 1,000 m2

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola*

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Cóiríocht don Lucht Taistil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

 

 

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

 

CUSPÓIR CRIOSAITHE “CG” – CRIOS GLAS

 

Cuspóir: Soláthar a dhéanamh do Chrios Glas agus é a chosaint.

 

Fís: Crios Glas tuaithe/uirbeach a chruthú a líníonn go buan an teorainn i. idir ceantair uirbeacha agus an tuath, nó ii. idir ceantair uirbeacha éagsúla. Is é ról an Chreasa Ghlais srian a chur le leathnú gan bhac na gceantar uirbeach, comhtháthú lonnaíochtaí a chosc, cúngach ar an tuath a chosc agus suíomh bailte agus/nó sráidbhailte a chosaint. Áis tharraingteach ilfheidhmeach é an Crios Glas a fhreastalaíonn ar riachtanais an phobail uirbigh agus tuaithe araon agus a láidríonn na naisc idir ceantair uirbeacha agus tuaithe ar bhealach inbhuanaithe. De bharr an Chreasa Ghlais, beidh deis ag daoine teacht ar an tuath agus ar áiseanna caitheamh aimsire, coinneofar tírdhreacha tarraingteacha, feabhsófar talamh dhearóil laistigh de bhailte agus mórthimpeall orthu, cosnófar tailte ar díol caomhnaithe nádúir iad agus coinneofar talamh le haghaidh na talmhaíochta. De thoradh ar an gcuspóir criosaithe seo, éireoidh linn codanna neamhfhorbartha de bhailte a athnuachan trí chinnte a dhéanamh de go mbeidh an fhorbairt uirbeach dírithe ar na ceantair sin.

 

Aicmí Úsáide a bhaineann leis an gCuspóir Criosaithe

Ceadaithe i bprionsabal:

Foirgnimh talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Leaba is Bricfeasta3

Conchróite coinneála3

Ionad adhlactha

Saoráidí cúram leanaí3

Saoráid pobail

Siopa feirme20

Galfchúrsa

Teach lóistínv

Dochtúir leighis3

Teach/árasáin saoire7

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Spás oscailte

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

Taighde agus forbairt14

Árais chónaithe4

Bialann/caifé13

Clinic tréidliachta21

Ionad campála25

 

 

Gan chead

Struchtúir fógraíochta

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Oifig geallghlacadóireachta

Soláthraí/clós tógálaí

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Coincréit/asfalt

Ionad comhdhála

Halla damhsa/club oíche

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Teach tórraimh/marbhlann

Eitlíocht ghinearálta

Ionad sláinte

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Ospidéal

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Stóráil gléasra

Teach tábhairne

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Iosta iompair ar bhóthar

Oifig tacsaithe

Ionad oiliúna

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

 

CUSPÓIR CRIOSAITHE “FG” – FOSTAÍOCHT GHINEARÁLTA

Cuspóir: Deiseanna a chur ar fáil d'fhiontraíocht agus d'fhostaíocht ghinearálta.

 

Fís: Éascaíocht a dhéanamh le haghaidh deiseanna comhréireacha úsáide i réimse an tionscail agus na fostaíochta ginearálta agus le haghaidh gníomhaíocht lóistíochta agus trádstórála i ndea-thimpeallacht fhisiciúil. Ba chóir go mbeadh teacht an-éasca ar limistéir Fostaíochta Ginearálta agus go mbeidís leagtha amach go maith, tréscaoilteach agus soléite.

 

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal

Soláthraí/clós tógálaí

Saoráid dramhaíola cathrach

Ionad fiontraíochta

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Loighistic

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Spás oscailte

Stáisiún peitril

Taighde agus forbairt

Bialann/caifé5

Miondíol - áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir5

Iosta iompair ar bhóthar

Suiteáil fuinnimh inbhuanaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Ionad oiliúna

Suiteálacha fóntais

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Mórdhíol

 

Gan chead

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Conchróite coinneála

Ionad adhlactha

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Coincréit/Asfalt

Saoráid chultúrtha

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Siopa feirme

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Teach lóistín

Dochtúir leighis

Teach/árasáin saoire

Ospidéal

Óstán

Oifig ≥ 1,000 m2

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola*

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Cóiríocht don Lucht Taistil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

 

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

CUSPÓIR CRIOSAITHE “LMÁ” – CRIOSÚ I GCEANTAR LÍON MÓR ÁISEANNA

Cuspóir: Ceantair líon mór áiseanna a chosaint agus a fheabhsú.

 Fís: Na háiteanna leochaileacha mórthaibhseacha seo a chosaint ar fhorbairt mhíchuí agus a bhfuil sainiúil iontu ó thaobh carachtair agus ómóis áite de a threisiú. Mar aitheantas ar acmhainneacht áise na gceantar sin fiosrófar na deiseanna atá ann an teacht atá ag an bpobal orthu a fheabhsú.

 

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal:

Agrathurasóireacht

Leaba is Bricfeasta3

Conchróite coinneála3

Ionad adhlactha

Saoráidí cúram leanaí3

Siopa feirme20

Teach lóistín3

Dochtúir leighis3

Teach/árasáin saoire7

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Spás oscailte

Árais chónaithe4

Bialann/caifé13

Ionad campála25

 

 

Gan chead:

Seamlas

Struchtúir fógraíochta

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Oifig geallghlacadóireachta

Soláthraí/clós tógálaí

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Corrthrádáil

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Ionad comhdhála

Halla damhsa/club oíche

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Teach tórraimh/marbhlann

Eitlíocht ghinearálta

Ionad sláinte

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Ospidéal

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Áiseanna páirceála agus taistil

Stáisiún peitril

Ionad adhartha

Stóráil gléasra

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Taighde agus forbairt

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Iosta iompair ar bhóthar

Oifig tacsaithe

Ionad oiliúna

Cóiríocht don Lucht Taistil

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Clinic tréidliachta

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

 

Mórdhíol

 

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

 

Ní dhícheadóidh tada sa Mhaitrís Criosaithe seo don Phlean Forbartha Contae [aicmí úsáide a bhaineann leis an gCuspóir Criosaithe LMÁ] tograí le haghaidh na nithe seo a leanas:

(i) Saoráidí nua-aimseartha cúram sláinte síciatraí agus saoráidí coimhdeacha a thógáil (lena bhféadfaí Ospidéal de chuid na Seirbhísí Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí a sholáthar) laistigh d'ionad agus de dhiméin Ospidéal Íde i bPort Reachrann ar thailte atá criosaithe mar ‘LMÁ’. Aithnítear sa Staidéar Indéantachta go n-oireann ionad agus diméin Ospidéal Íde mar láthair d'fhorbairt shaoráidí nua-aimseartha cúram sláinte sícriataí agus d'fhorbairt shaoráidí coimhdeacha (lena bhféadfaí Ospidéal de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí a sholáthar);

(ii) Foirgnimh stairiúla sheanbhunaithe ionad agus diméin Ospidéal Íde i bPort Reachrann a athchóiriú, a fheabhsú agus a athfhorbairt amach anseo;

(iii) Úsáidí iomchuí lena n-áirítear úsáidí a bhaineann agus atá comhsheasmhach freisin leis an úsáid a bhaintí as an ionad sa diméin go stairiúil roimh bhunadh an Stáit Éireannaigh.

(Féach freisin Caibidil 10: Cuspóir OC 22).

CUSPÓIR CRIOSAITHE “TT” – TIONSCAL TROM

Cuspóir: Soláthar a dhéanamh do thionscal trom.

 

Fís: Deiseanna a éascú le haghaidh úsáidí, gníomhaíochtaí agus próisis thionsclaíocha a bhféadfaí coimhlint úsáide talún a theacht aníos dá ndeasca dá lonnófaí i gcriosanna eile iad. Is dócha go n-imreodh na húsáidí, gníomhaíochtaí agus próisis sin drochthionchar mar gheall ar thorann, dusta nó radhairc mhíthaitneamhacha. Tugann limistéir TT spásanna oiriúnacha a bhfuil teacht éasca orthu ar fáil don tionscal trom, spásanna a choinneofar le haghaidh na gcineálacha sin úsáide amháin.

 

 

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal

Seamlas

Coincréit/asfalt

Tionscal eastóscach/cairéalú

Iosta breosla/stóráil breosla

Páirc feithiclí troma

Tionscal – ardtionchair

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Spás oscailte

Stóráil gléasra

Bialann/caifé5

Miondíol - áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir5

Suiteáil fuinnimh inbhuanaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Suiteálacha fóntais

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

 

Gan chead

Aeradróm/aerpháirc

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Conchróite coinneála

Soláthraí/clós tógálaí

Ionad adhlactha

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Corrthrádáil

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid dramhaíola cathrach

Saoráid pobail

Ionad comhdhála

Saoráid chultúrtha

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Siopa feirme

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad garraíodóireachta

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Teach/árasáin saoire

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Ospidéal

Óstán

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Loighistic

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Áiseanna páirceála agus taistil

Stáisiún peitril

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Oifig tacsaithe

Cóiríocht don Lucht Taistil

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Clinic tréidliachta

Trádstóráil

Mórdhíol

 

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Fo

 

CUSPÓIR CRIOSAITHE “AT” – ARDTEICNEOLAÍOCHT

Cuspóir: Soláthar a dhéanamh d'fhostaíocht oifige, taighde agus forbartha chomh maith le fostaíocht de chineál ardteicneolaíochta/déantúsaíochta ardteicneolaíochta i dtimpeallacht thógtha thírdhreachaithe ardchaighdeáin.

 

Fís: Deiseanna a éascú le haghaidh fostaíocht oifige, taighde agus forbartha agus ardteicneolaíochta, chomh maith le fostaíocht ardteicneolaíochta i réimse na hard-déantúsaíochta, agus iad uile i dtimpeallacht champais ardchaighdeáin a mbeidh teacht an-éasca uirthi. Tá an criosú TT dírithe ar láthair a chur ar fáil do ghnólachtaí ardleibhéil ardchaighdeáin breisluacha agus do cheanncheathrúna corparáideacha. Leagfar béim ar eiseamláirí de dhearadh inbhuanaithe agus de cháilíocht aeistéitiúil a chuirfear chun cinn chun íomhá agus féiniúlacht chorparáideach a fheabhsú.

 

 

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal

Ionad fiontraíochta

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Ospidéal

Tionscal – éadrom

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Spás oscailte

Taighde agus forbairt

Bialann/caifé5

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir5

Suiteáil fuinnimh inbhuanaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Ionad oiliúna

Suiteálacha fóntais

   

Gan chead

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Conchróite coinneála

Soláthraí/clós tógálaí

Ionad adhlactha

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Corrthrádáil

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Halla damhsa/club oíche

Tionscal eastóscach/cairéalú

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Siopa feirme

Iosta breosla/stóráil breosla

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad garraíodóireachta

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Teach lóistín

Dochtúir leighis24

Páirc feithiclí troma

Teach/árasáin saoire

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Áiseanna páirceála agus taistil

Ionad adhartha

Stóráil gléasra

Teach tábhairne

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola*

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Iosta iompair ar bhóthar

Cóiríocht don Lucht Taistil

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Clinic tréidliachta

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.​

 

Cuspóir Criosaithe “IÁ” – Ionad Áitiúil

Cuspóir: Saoráidí ionaid áitiúil a chosaint, soláthar a dhéanamh dóibh agus/nó iad a fheabhsú.

 

Fís: Meascán de shaoráidí áitiúla pobail agus tráchtála a sholáthar do na pobail atá sa chontae cheana agus do na pobail atá á bhforbairt ann. Is éard is aidhm leis a chinntiú go gcuimseofar sna hionaid áitiúla réimse saoráidí pobail, caitheamh aimsire agus miondíola, lena n-áirítear lialanna dochtúra/fiaclóra agus saoráidí cúram leanaí, ar scála a fhreastalóidh ar an bhforbairt chónaithe atá ann cheana agus ar thailte criosaithe neamhfhorbartha, mar is iomchuí, san áit ba lú an gá a bheadh le carr príobháideach chun teacht orthu agus a spreagfadh do dhaoine dul ann de shiúl na gcos, ar rothar nó ar iompar poiblí dá réir. Neartóidh an fhorbairt an soláthar áitiúil miondíola i gcomhréir le Straitéis Miondíola an Chontae.

 

 

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal

Oifig geallghlacadóireachta

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid pobail

Saoráid chultúrtha

Oideachas

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Teach tórraimh/marbhlann

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Oifig ≤ 100 m2

Office > 100 m2 and < 1,000 m2 10

Spás oscailte

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Bialann/caifé

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir26

Oifig tacsaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Cóiríocht don Lucht Taistil

Suiteálacha fóntais

Clinic tréidliachta

   

Gan chead

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Conchróite coinneála

Soláthraí/clós tógálaí

Ionad adhlactha

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Ionad comhdhála

Halla damhsa/club oíche

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Siopa feirme

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Ospidéal

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≥ 1,000 m2

Áiseanna páirceála agus taistil

Stóráil gléasra

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Iosta iompair ar bhóthar

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

   

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

 

CUSPÓIR CRIOSAITHE “LBM” – LÁR BAILE MHÓIR

Cuspóir: Áiseanna lár baile mhóir a chosaint, soláthar a dhéanamh dóibh agus/nó iad a fheabhsú.

 

Fís: Bailte móra an chontae (Baile Bhlainséir, Sord agus Baile Brigín) a chomhdhlúthú. Is éard is aidhm leis forbairt tráchtála agus cónaithe níos dlúithe a dhéanamh sna hionaid sin ina mbeidh meascán úsáidí tráchtála, caitheamh aimsire, sibhialta, cultúrtha, áineasa agus cónaithe feadh sráideanna cathrach, ní a chruthóidh dea-thimpeallacht uirbeach a fheabhsóidh cáilíocht bheatha an phobail uile ann, idir lucht cónaithe, cuairte agus oibre. Neartófar an soláthar miondíola sa chrios i gcomhréir le Straitéis Miondíola an Chontae, leagfar béim ann ar chaomhnú uirbeach, cinnteofar go mbeidh an t-iompar poiblí, coisithe agus rothaithe in áit tosaíochta, laghdófar oiread is féidir ar an drochthionchar tráchta a imríonn líon mór carranna príobháideacha agus déanfar an chreatlach uirbeach atá ann faoi láthair a fheabhsú agus a fhorbairt. Chun an fhís sin a fhíorú agus creat a sholáthar le haghaidh na forbartha inbhuanaithe, ullmhófar máistirphleananna i gcomhair gach ionaid i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar amach sa chaibidil 'Fine Gall Uirbeach'.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal:

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid pobail

Ionad comhdhála

Saoráid chultúrtha

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad taispeántais

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad garraíodóireachta

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Teach/árasáin saoire

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Ospidéal

Óstán

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Spás oscailte

Stáisiún peitril

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

Taighde agus forbairt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Bialann/caifé

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir8

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Sráidbhaile lucht scoir

Oifig tacsaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Ionad oiliúna

Cóiríocht don Lucht Taistil

Suiteálacha fóntais

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Clinic tréidliachta

Mórdhíol

 

Gan chead:

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Conchróite coinneála

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Tionscal eastóscach/cairéalú

Siopa feirme

Iosta breosla/stóráil breosla

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Páirc feithiclí troma

Tionscal – ginearálta

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Stóráil gléasra

Iosta iompair ar bhóthar

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

   

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

 

 

CUSPÓIR CRIOSAITHE “CEM” – CONAIR EACNAMAÍOCH AN MHEITREO

 

Cuspóir: Deiseanna a éascú do ghníomhaíocht ard-dlúis a ghineann fostaíocht agus forbairt tráchtála trí úsáid mheasctha, agus tacaíocht a thabhairt le méid cuí forbartha cónaithe a sholáthar i gConair Eacnamaíoch an Mheitreo.

 

Fís: Soláthar a dhéanamh do ghníomhaíocht ard-déine/dlúis a ghinfidh fostaíocht i limistéar dlúth, agus don fhorbairt chónaithe agus tráchtála a bhaineann léi, a dhíreoidh ar an Meitreo i gcomhthéacs sárdhearaidh uirbigh, sráideanna sa réimse poiblí agus áiteanna tréscaoilteacha slána ina mbeidh tírdhreach glas den chéad scoth. Beidh sainchomharthaí foirgnimh ann agus gnéithe ailtireachta suaithinseacha acu a thabharfaidh ómós do shainiúlacht an cheantair ina mbeidh siad suite agus a chuirfidh leis an tsainiúlacht sin. Beidh na limistéir shainithe ina ndúichí inbhuanaithe a mbeidh leibhéal ard nascachta agus inrochtaineachta i gceist leo agus a fhorbrófar de réir a chéile le soláthar an bhonneagair shóisialta agus fhisicigh is gá.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal:

Oifig geallghlacadóireachta

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid pobail

Ionad comhdhála

Saoráid chultúrtha

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad taispeántais

Teach tórraimh/marbhlann

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Ospidéal

Óstán

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Spás oscailte

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Taighde agus forbairt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Bialann/caifé

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Suiteáil fuinnimh inbhuanaithe

Oifig tacsaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Ionad oiliúna

Cóiríocht don Lucht Taistil

Suiteálacha fóntais

Clinic tréidliachta

 

Gan chead:

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Conchróite coinneála

Soláthraí/clós tógálaí

Ionad adhlactha

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Tionscal eastóscach/cairéalú

Siopa feirme

Iosta breosla/stóráil breosla

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Páirc feithiclí troma

Tionscal – ginearálta

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Stóráil gléasra

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Iosta iompair ar bhóthar

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

 

Cuspóir Criosaithe “SO” – Spás Oscailte

Cuspóir: Spás oscailte agus áiseanna caitheamh aimsire a chaomhnú agus soláthar a dhéanamh dóibh.

 

Fís: Áiseanna agus acmhainní caitheamh aimsire a chur ar fáil do phobail tuaithe agus uirbeacha faoi réir rialuithe forbartha dochta. Ní dhéanfaidh an tÚdarás Pleanála ach saoráidí pobail agus úsáidí eile caitheamh aimsire a bhreithniú agus a spreagadh.

 

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

 

Ceadaithe i bprionsabal:

Saoráid pobail

Galfchúrsa

Spás oscailte

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

 

Gan chead:

Seamlas

Struchtúir fógraíochta

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Conchróite coinneála

Soláthraí/clós tógálaí

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Ionad comhdhála

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Siopa feirme

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad garraíodóireachta

Eitlíocht ghinearálta

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Teach/árasáin saoire

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Ospidéal

Óstán

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Áiseanna páirceála agus taistil

Stáisiún peitril

Ionad adhartha

Stóráil gléasra

Teach tábhairne

Taighde agus forbairt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Iosta iompair ar bhóthar

Oifig tacsaithe

Ionad oiliúna

Cóiríocht don Lucht Taistil

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Clinic tréidliachta

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

   

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

CUSPÓIR CRIOSAITHE “CC” – CEANTAR CÓNAITHE

 

Cuspóir: Soláthar a dhéanamh do phobail chónaithe nua faoi réir sholáthar an bhonneagair shóisialta agus fhisicigh a theastaíonn.

 

Fís: Cinnte a dhéanamh de go soláthrófar forbairtí nua cónaithe ardchaighdeáin a mbeidh dearadh agus leagan amach maith acu mar aon le dóthain nasc rothaíochta agus iompair phoiblí, agus nach mbeidh saoráidí pobail ach achar gearr siúlóide uathu. Meascán cuí méideanna, cineálacha agus tionachtaí tithíochta a sholáthar chun freastal ar riachtanais tí agus pobail chothroma a chur chun cinn.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

 

 

Ceadaithe i bprionsabal:

Stua siamsaíochta9

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta9

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid pobail

Oideachas

Teach tórraimh/marbhlann9

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Ospidéal

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Oifig ≤ 100 m2 9

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2 11

Spás oscailte

Ionad adhartha

Teach tábhairne9

Stáisiún iompair phoiblí

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Bialann/caifé9

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir9

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir9

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir9

Sráidbhaile lucht scoir

Suiteáil fuinnimh inbhuanaithe

Oifig tacsaithe

Cóiríocht don Lucht Taistil

Suiteálacha fóntais

Clinic tréidliachta

 

Gan chead:

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Conchróite coinneála

Soláthraí/clós tógálaí

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Corrthrádáil

Coincréit/asfalt

Ionad comhdhála

Halla damhsa/club oíche

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Siopa feirme

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Tionscal – ginearálta

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≥ 1,000 m2

Stóráil gléasra

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Iosta iompair ar bhóthar

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

 

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

 

CUSPÓIR CRIOSAITHE “GT” – GNÓ TUAITHE

Cuspóir: Soláthar agus éascaíocht a dhéanamh do ghnó a bhaineann leis an tuath a bhfuil sé cruthaithe aige go bhfuil gá aige le hionad tuaithe.

 

Fís: Láthair a chur ar fáil chun gnó a fhorbairt faoin tuath a bhainfidh go díreach leis an tuath agus leis na hearnálacha talmhaíochta nó gairneoireachta ann. Is é atá i gceist le gnó den sórt sin próiseáil torthaí a bhfaightear cuid mhór díobh ó fhoinsí áitiúla; sin, nó seirbhísí a thacaíonn leis an earnáil áitiúil talmhaíochta nó gairneoireachta. Cothromaíocht a aimsiú idir an gá atá le hiomaíochas agus le héifeachtúlacht sna hearnálacha talmhaíochta agus gairneoireachta agus an gá atá le cosaint agus cur chun cinn luachanna an cheantair tuaithe sin.

 

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

 

Ceadaithe i bprionsabal:

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta 

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Spás oscailte

Taighde agus forbairt14

Suiteálacha fóntais

 

Gan chead:

Aeradróm/aerpháirc

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Soláthraí/clós tógálaí

Ionad adhlactha

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Saoráid dramhaíola cathrach

Saoráid pobail

Coincréit/asfalt

Ionad comhdhála

Saoráid chultúrtha

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Teach tórraimh/marbhlann

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Teach/árasáin saoire

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Ospidéal

Óstán

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Áiseanna páirceála agus taistil

Stáisiún peitril

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Bialann/caifé

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Iosta iompair ar bhóthar

Oifig tacsaithe

Cóiríocht don Lucht Taistil

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Clinic tréidliachta

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

   

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

GRÁIGEANNA TUAITHE

Cuspóir: Soláthar a dhéanamh d'fhorbairt inlíonta ar scála beag a fhreastalaíonn ar riachtanais áitiúla agus a choimeádann nádúr tuaithe na gráige ag an am céanna .

 

Fís: Rogha eile lonnaíochta a thabhairt do dhaoine seachas a bheith amuigh ar an mblár fairsing agus tacaíocht a thabhairt d'fhorbairt inlíonta ar scála beag trí dheis a thabhairt don phobal tuaithe tithíocht a roghnú a bheadh níos mó sa stíl tuaithe ná a bhfaighfí sna sráidbhailte tuaithe, agus trí éascaíocht a dhéanamh d'fhorbairt fiontraíochta tí ar scála beag i measc an phobail tuaithe.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

 

Ceadaithe i bprionsabal:

Leaba is Bricfeasta3

Saoráidí cúram leanaí3

Teach lóistín3

Dochtúir leighis3

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Spás oscailte

Árais chónaithe4

Suiteálacha fóntais

Clinic tréidliachta21

 

Gan ahead:

Seamlas

Struchtúir fógraíochta

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Oifig geallghlacadóireachta

Soláthraí/clós tógálaí

Ionad adhlactha

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Corrthrádáil

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Ionad comhdhála

Halla damhsa/club oíche

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad garraíodóireachta

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Ionad sláinte

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Teach/árasáin saoire

Ospidéal

Óstán

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Áiseanna páirceála agus taistil

Stáisiún peitril

Stóráil gléasra

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Taighde agus forbairt

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Bialann/caifé

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Iosta iompair ar bhóthar

Oifig tacsaithe

Ionad oiliúna

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

 

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

CUSPÓIR CRIOSAITHE “ÁC” – ÁRAIS CHÓNAITHE

Cuspóir: Soláthar a dhéanamh d'fhorbairt chónaithe agus áiseanna cónaithe a chosaint agus a fheabhsú.

 

Fís: Cinnte a dhéanamh de nach n-imreodh aon fhorbairt nua i gceantair atá forbartha cheana féin ach an tionchar is lú ar na háiseanna cónaithe sin agus go gcuirfeadh an fhorbairt nua sin leo.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

 

Ceadaithe i bprionsabal:

Leaba is Bricfeasta

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid pobail

Oideachas

Teach lóistín

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Spás oscailte

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Sráidbhaile lucht scoir

Cóiríocht don Lucht Taistil

Suiteálacha fóntais

 

Gan ahead:

Seamlas

Struchtúir fógraíochta

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Oifig geallghlacadóireachta

Conchróite coinneála

Soláthraí/clós tógálaí

Ionad adhlactha

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Corrthrádáil

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Ionad comhdhála

Halla damhsa/club oíche

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Siopa feirme

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad garraíodóireachta

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Tionscal – ginearálta

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Áiseanna páirceála agus taistil

Stóráil gléasra

Teach tábhairne

Taighde agus forbairt

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Iosta iompair ar bhóthar

Oifig tacsaithe

Ionad oiliúna

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

CUSPÓIR CRIOSAITHE “TU” – AN TUATH

Cuspóir: Forbairt na talmhaíochta agus na fiontraíochta tuaithe, na bithéagsúlachta, an tírdhreacha thuaithe, agus na hoidhreachta tógtha agus cultúrtha a chosaint agus a chur chun cinn ar bhealach cothrom.

 

Fís: Luach ceantar tuaithe an chontae a chosaint agus a chur chun cinn. Is ar na nithe seo a leanas atá luach na tuaithe sin bunaithe:

 

 • Acmhainní talmhaíochta agus eacnamaíochta tuaithe
 • Iargúltacht radhairc ó mhór- agus ó shainchineálacha tionchair uirbigh,
 • Líon mór gnéithe nádúrtha.

 

Úsáidfear acmhainní talmhaíochta agus tuaithe chun leas an phobail áitiúil agus leas phobal an cheantair máguaird. Beidh cur chuige cothrom ag teastáil chun breis a chur le luach na tuaithe a dhíreoidh ar bhithéagsúlacht na tuaithe a chosaint agus a chur chun cinn, ardchaighdeán an tírdhreacha a chur chun cinn agus breis a chur leis an oidhreacht thógtha agus chultúrtha.

 

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

 

Ceadaithe i bprionsabal:

Foirgnimh talmhaíochta6

Agrathurasóireacht

Leaba is Bricfeasta3

Conchróite coinneála3

Ionad adhlactha

Saoráidí cúram leanaí3

Saoráid pobail2

Tionscal eastóscach/cairéalú

Siopa feirme20

Galfchúrsa

Teach lóistín3

Dochtúir leighis3

Teach/árasáin saoire7

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Spás oscailte

Taighde agus forbairt14

Áis caitheamh aimsire/club spóirt2

Árais chónaithe4

Bialann/caifé13

Suiteáil fuinnimh inbhuanaithe

Suiteálacha fóntais

Clinic tréidliachta21

Ionad campála25

 

Gan ahead:

Gnó talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Oifig geallghlacadóireachta

Soláthraí/clós tógálaí

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Ionad comhdhála

Halla damhsa/club oíche

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad sláinte

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Ospidéal

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Teach tábhairne

Teach cúraim chónaithe/teach scoir12

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Iosta iompair ar bhóthar

Oifig tacsaithe

Ionad oiliúna

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Trádstóráil

Mórdhíol

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

CUSPÓIR CRIOSAITHE “ST” – SRÁIDBHAILE TUAITHE

Cuspóir: Sainghné an tSráidbhaile Tuaithe a chosaint agus a chur chun cinn agus pobal beoga a chur chun cinn ann de réir Plean Limistéir Áitiúil faofa agus fáil a bheith ar bhonneagar fisiceach agus pobail.

 

Fís: Sráidbhailte tuaithe seanbhunaithe a chosaint agus a chur chun cinn mar áiteanna a bhféadfaidh daoine cur fúthu agus teacht ar sheirbhísí pobail. Áiteanna faoin tuath iad na sráidbhailte mar ar féidir riachtanais tithíochta a shásamh gan ach an dochar is lú a dhéanamh don tírdhreach tuaithe ná don chomhshaol ann.

 

Freastalóidh na sráidbhailte ar a limistéir tuaithe trí sheirbhísí áitiúla agus fiontair tuaithe bheagmhéide a sholáthar. Déanfar an borradh fúthu a bhainistiú de réir Pleananna Limistéir Áitiúil a chinnteoidh go mbeidh tairseach chriticiúil seirbhísí áitiúla á soláthar gan fás as cuimse a spreagadh a sháródh an gá atá leis na seirbhísí sin agus a chothódh patrúin comaitéireachta neamh-inbhuanaithe.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

 

Ceadaithe i bprionsabal:

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Ionad adhlactha

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid dramhaíola cathrach

Saoráid pobail

Saoráid chultúrtha

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad fiontraíochta

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Siopa feirme

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad garraíodóireachta

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Teach/árasáin saoire

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Oifig ≤ 100 m2

Spás oscailte

Stáisiún peitril

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

Taighde agus forbairt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Bialann/caifé

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Sráidbhaile lucht scoir

Oifig tacsaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Ionad oiliúna

Cóiríocht don Lucht Taistil

Suiteálacha fóntais

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Clinic tréidliachta

 

Gan ahead:

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Bonneagar aeriompair

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Coincréit/asfalt

Tionscal eastóscach/cairéalú

Eitlíocht ghinearálta

Páirc feithiclí troma

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≥ 1,000 m2

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Iosta iompair ar bhóthar

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

   

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

CUSPÓIR CRIOSAITHE “TM” – TRÁDSTÓRÁIL MHÓRDHÍOLA

Cuspóir: Soláthar a dhéanamh d'fhorbairt na trádstórála mórdhíola.

 

Fís: Éascaíocht a dhéanamh do dhíolachán earraí builc i dtimpeallacht ardchaighdeáin agus in áiteanna a bhfuil teacht an-éasca orthu, ina leagfar béim ar dhearadh inbhuanaithe den scoth agus ar shárcháilíocht aeistéitiúil.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal:

Oifigí atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Spás oscailte

Bialann/caifé23

Trádstóras miondíola (féach Caibidil 2 den Dréachtphlean)

Suiteáil fuinnimh inbhuanaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Suiteálacha fóntais

   

Gan ahead:

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Soláthairtí feirme talmhaíochta

Díolachán agus/nó cothabháil innealra talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Conchróite coinneála

Ionad adhlactha

Áit choinneála do charranna ar cíos

Clóis lastais

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid dramhaíola cathrach

Saoráid pobail

Coincréit/asfalt

Ionad comhdhála

Saoráid chultúrtha

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Siopa feirme

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Iosta breosla/stóráil breosla

Teach tórraimh/marbhlann

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Páirc feithiclí troma

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Teach/árasáin saoire

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Ospidéal

Óstán

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Áiseanna páirceála agus taistil

Ionad adhartha

Stóráil gléasra

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

Taighde agus forbairt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Sráidbhaile lucht scoir

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Miondíol – club trádstórais

Iosta iompair ar bhóthar

Oifig tacsaithe

Ionad oiliúna

Cóiríocht don Lucht Taistil

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Clinic tréidliachta

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

Mórdhíol

 

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

CUSPÓIR CRIOSAITHE “IBD” – IONAD BAILE AGUS DÚICHE

Cuspóir: Sainghné speisialta fhisiceach agus shóisialta na n-ionad baile agus dúiche a chosaint agus a fheabhsú agus saoráidí uirbeacha a sholáthar agus/nó a fheabhsú.

 

Fís: An teacht atá ar ionaid uirbeacha an chontae agus a bheoga inmharthana atá siad a chothabháil agus a fhorbairt. Na hionaid sin a chomhdhlúthú agus meascán cuí úsáidí a fhorbairt iontu, idir úsáidí tráchtála, caitheamh aimsire, cultúrtha, áineasa agus cónaithe, agus creatlach uirbeach na n-ionad sin a fheabhsú agus a fhorbairt de réir dea-phrionsabail an dearaidh uirbigh, an chaomhnaithe agus na forbartha inbhuanaithe. Soláthrófar ionaid miondíola i gcomhréir le Straitéis Miondíola an Chontae a dhéanfaidh an chreatlach uirbeach atá ann cheana a fheabhsú agus a fhorbairt, a leagfaidh béim ar chaomhnú uirbeach, a chinnteoidh go mbeidh an t-iompar poiblí, coisithe agus rothaithe in áit tosaíochta agus a laghdóidh oiread is féidir ar an drochthionchar tráchta a imríonn líon mór carranna príobháideacha. Chun an fhís sin a fhíorú agus creat a sholáthar le haghaidh na forbartha inbhuanaithe, ullmhófar Straitéisí um Ionaid Uirbeacha i gcomhair gach ionaid i gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar amach sa chaibidil 'Fine Gall Uirbeach.

 

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

 

Ceadaithe i bprionsabal:

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Carrchlós – nach fo-charrchlós é

Saoráidí cúram leanaí

Saoráid pobail

Saoráid chultúrtha

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad taispeántais

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad garraíodóireachta

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Teach/árasáin saoire

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Ospidéal

Óstán

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Spás oscailte

Stáisiún peitril

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Stáisiún iompair phoiblí

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

Taighde agus forbairt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Bialann/caifé

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir27

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Sráidbhaile lucht scoir

Oifig tacsaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Ionad oiliúna

Cóiríocht don Lucht Taistil

Suiteálacha fóntais

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Clinic tréidliachta

 

Gan ahead:

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Foirgnimh talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Conchróite coinneála

Áit choinneála do charranna ar cíos

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Clóis lastais

Saoráid dramhaíola cathrach

Coincréit/asfalt

Tionscal eastóscach/cairéalú

Siopa feirme

Iosta breosla/stóráil breosla

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Páirc feithiclí troma

Tionscal – ginearálta

Tionscal – ardtionchair

Loighistic

Stóráil gléasra

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Iosta iompair ar bhóthar

Trádstóráil

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (gan dramhaíl ardtionchair san áireamh)

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

   

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

 

CUSPÓIR CRIOSAITHE “TSD” – TRÁDSTÓRÁIL AGUS DÁILEADH

Cuspóir: Soláthar a dhéanamh do shaoráidí dáilte, trádstórais, stórála agus lóistíochta a bhfuil gá acu le teacht maith ar mhórlíonra bóithre i dtimpeallacht ardchaighdeáin.

 

Fís: Gníomhaíocht lóistíochta agus trádstórála a éascú lena n-áirítear stóráil agus dáileadh earraí agus táirgí chomh maith leis an athphacáistiú a bhaineann leo. Tá sainriachtanais iompair i gceist le húsáidí dáilte agus stórála óir is féidir leo líon mór tráchta a ghiniúint; baineann siad tairbhe dá réir as a bheith lonnaithe i dtimpeallacht shaintógtha dhea-shainithe atá nasctha go maith le bóithre straitéiseacha chun earraí a iompar ó áit go háit go héifeachtúil.

AICMÍ ÚSÁIDE A BHAINEANN LEIS AN GCUSPÓIR CRIOSAITHE

Ceadaithe i bprionsabal:

Clóis lastais

Iosta breosla/stóráil breosla

Páirc feithiclí troma

Loighistic

Oifig atá coimhdeach le húsáid cheadaithe

Spás oscailte

Stóráil gléasra

Bialann/caifé5

Miondíol – áitiúil < 150 m2 glan-achar urláir5

Iosta iompair ar bhóthar

Suiteáil fuinnimh inbhuanaithe

Struchtúir teileachumarsáide

Suiteálacha fóntais

Garáiste um sheirbhísiú/chothabháil feithiclí

Trádstóráil

Mórdhíol

   

 

Gan ahead:

Seamlas

Aeradróm/aerpháirc

Gnó talmhaíochta

Agrathurasóireacht

Bonneagar aeriompair

Stua siamsaíochta

Leaba is Bricfeasta

Oifig geallghlacadóireachta

Conchróite coinneála

Ionad adhlactha

Páirc charbhán – saoire

Páirc charbhán – cónaithe

Corrthrádáil

Saoráid pobail

Coincréit/asfalt

Ionad comhdhála

Saoráid chultúrtha

Halla damhsa/club oíche

Oideachas

Ionad fiontraíochta

Ionad taispeántais

Tionscal eastóscach/cairéalú

Asraon mearbhia/bialann 'beir leat'

Siopa feirme

Ullmhú/próiseáil bia, dí agus bláthanna

Teach tórraimh/marbhlann

Ionad garraíodóireachta

Eitlíocht ghinearálta

Galfchúrsa

Teach lóistín

Ionad sláinte

Dochtúir leighis

Déantúsaíocht ardteicneolaíochta

Teach/árasáin saoire

Gníomhaíocht eacnamaíochta sa teach

Ospidéal

Óstán

Tionscal – ginearálta

Tionscal – éadrom

Tionscal – ardtionchair

Oifig ≤ 100 m2

Oifig > 100 m2 agus < 1,000 m2

Oifig ≥ 1,000 m2

Ionad adhartha

Teach tábhairne

Áis caitheamh aimsire/club spóirt

Taighde agus forbairt

Árais chónaithe

Teach cúraim chónaithe/teach scoir

Institiúid chónaithe

Miondíol – siopa áise ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid ≤ 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – comparáid > 500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollmhargadh ≤ 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ollstór > 2,500 m2 glan-achar urláir

Miondíol – hipearmhargadh > 5,000 m2 glan-achar urláir

Miondíol – ionad asraon monarchan

Trádstóras miondíola

Miondíol – club trádstórais

Sráidbhaile lucht scoir

Oifig tacsaithe

Cóiríocht don Lucht Taistil

Asraon díolachán feithicle – feithiclí beaga

Asraon díolachán feithicle – feithiclí móra

Clinic tréidliachta

Saoráid diúscartha agus aisghabhála dramhaíola (ardtionchair)

 

 

 

 

TABHAIR DO D'AIRE:

 

Déanfar úsáidí nach bhfuil ‘ceadaithe i bprionsabal' ná 'gan chead' a mheas de réir na tairbhe a dhéanann siad do bhaint amach na Físe agus an Chuspóir Criosaithe, agus de réir a mhéid atá siad i gcomhlíonadh agus i gcomhsheasmhacht le beartais agus cuspóirí an Phlean Forbartha.

 

 

 

 •  
 • [1] Siopa feirme nach mó ná 500 m2. Dá mbeifí ag iarraidh méadú air sin, chaithfí díriú ar impleachtaí tráchta, ar naisc iompair phoiblí agus ar an bhfís fhoriomlán atá ann le haghaidh na dtailte sin agus an t-údar a bheadh leis á mhíniú.
 • [2] I gcás go mbeadh sé gar do lonnaíochtaí cónaithe agus nach mbeadh fadhbanna tráchta doghlactha ann dá bharr.
 • [3] I gcás go bhfuil an úsáid coimhdeach le húsáid an áitribh mar phríomháras cónaithe
 • [4a] Faoi réir comhlíonta leis an Straitéis um Lonnaíocht Tuaithe
 • [4] Faoi réir chomhlíonadh Straitéis Lonnaíochta Tuaithe
 • [5] Le freastal ar an bpobal áitiúil oibre agus orthusan amháin
 • [6] Áirítear leo sin foirgnimh chun toradh na láithreach/na feirme a ullmhú.
 • [7] Ní ceadmhach ach amháin i bhforbairt a athchóiríonn déanmhas cosanta
 • [8] Seachas i mBaile Brigín
 • [9] Gan ach in ionad áitiúil
 • [10] Ar scála a oireann d'ionad áitiúil
 • [11] Gan ach in ionad áitiúil agus ar scála a oireann don ionad sin
 • [12] Gan ach i gcás go gcruthaítear nach mór don teach a bheith lonnaithe faoin tuath mar gheall ar an gcineál cúraim atá de dhíth.
 • [13] Coimhdeach le húsáidí turasóireachta nó le hathchóiriú déanmhas dúchasach nó cosanta nuair is cuí
 • [14] Gan ach taighde agus forbairt a bhaineann leis an tuath.
 • [15] Gan ach oiliúint a bhaineann leis an aerfort agus le haeriompar
 • [16] Gan ach iad siúd a bhaineann leis an bPáirc Bia
 • [17] Gan ach ar thaobh an aeir
 • [18] Gan ach a mbaineann le haeriompar
 • [19] I gcás oibreoirí poiblí amháin
 • [20] Gan ach i gcás go ndéantar formhór na dtáirgí a tháirgeadh ar an bhfeirm
 • [21] Gan ach i gcás go gcruthaítear nach mór don chlinic a bheith lonnaithe faoin tuath mar gheall ar an gcineál seirbhíse atá de dhíth.
 • [22] Le haghaidh na haerlónadóireachta amháin
 • [23] Gan ach i gcás go bhfuil sé lonnaithe in aonad trádstórála miondíola agus coimhdeach leis
 • [24] USeachas i gcás go bhfuil sé lonnaithe in ionad áitiúil.
 • [25] Ní cheadófar tithe soghluaiste seasta ná déanmhais bhuana (ach amháin má bhíonn siad coimhdeach le hoibriú an ionaid champála)
 • [26] Ní cheadaítear tograí don aicme úsáide seo ach amháin i bprionsabal i gcás criosuithe IÁ atá liostaithe faoi Leibhéal 4 d'Ordlathas Miondíola Fhine Gall atá iniata leis seo mar chuid de Chaibidil 6.
 • [27] Ní cheadaítear tograí don aicme úsáide seo ach amháin i bprionsabal i gcás criosuithe IBD atá liostaithe faoi Leibhéal 3 d'Ordlathas Miondíola Fhine Gall atá iniata leis seo mar chuid de Chaibidil 6’

Clár ábhair

Baile