4ú Scéim Teanga 4th Irish Language Scheme

Closeddate_range2 Feb, 2021, 9:00am - 5 Mar, 2021, 5:00pm

Primary tabs

AIGHNEACHTAÍ Á LORG

ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

DRÉACHTSCÉIM Á HULLMHÚ AG COMHAIRLE CONTAE FHINE GALL.

Tá sé i gceist ag Comhairle Contae Fhine Gall scéim a dhréachtadh de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bun-chuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeadh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Comhairle Contae Fhine Gall anois ó aon pháirtithe leasmhara. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba chóir freisin, aighneachtaí, a bheidh ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin na Comhairle, a dhéanamh tríd an tairseach ar líne https://consult.fingal.ie/ga/browse.  Ina ionad sin is féidir iad a sheoladh trí ríomhphost chuig Eolas@fingal.ie.

Tá eolas maidir le mandáid agus an ról/na seirbhísí arna soláthar don phobal ag Comhairle Contae Fhine Gall, agus cóip den Triú Scéim Teanga, ar fáil ar www.fingal.ie/ga nó íoslódáil anseo:

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 5.00 i.n., 5 Márta 2021.

Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Cultúir Oidhreachta agus Gaeltachta www.chg.gov.ie .

REQUEST FOR SUBMISSIONS

OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003

 PREPARATION OF A DRAFT SCHEME BY FINGAL COUNTY COUNCIL

Fingal County Council proposes to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

Fingal County Council now wishes to invite submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties. Submissions should ideally not exceed 4,000 words (c. 8 pages). Submissions, which will be made available on the Council’s website, should be made via the Fingal online portal https://consult.fingal.ie/en/browse. Alternatively, they may be sent by email to eolas@fingal.ie.

Information in relation to the mandate and role / services provided to the public by Fingal County Council, and a copy of the 3rd Irish Language Scheme, is available on www.fingal.ie or downloaded here:

The latest date for receipt of representations is 5pm on Friday, March 5, 2021.

Further information in relation to the Act is available on the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht website www.chg.gov.ie  .